Duilleag aghaidh

THE TOURIST'S HANDBOOK
OF
GAELIC AND ENGLISH PHRASES
WITH PRONUNCIATION


BY MRS MARY MACKELLAR
Bard to the Gaelic Society of Inverness


Glasgow
Alex. Maclaren & Sons,
Gaelic Booksellers. Argyle Street, C.2.
-
PRICE ONE SHILLING

Clò-bhualadh

Jubilee Edition 1929; Reprinted 1935; Reprinted 1940; Reprinted 1953

An Sgrìobhadair

Mackeller, Mrs Mary (1836-90) From Lochaber. Gaelic writer. (See Celt. Mon., I, 94, 117; Mackellar 1880; M.C. Macleod 1913, 58; TGSI.)”
(Fiosrachadh bho The Companion to Gaelic Scotland)

Cur air an Eadarlìon

Pàdraig MacNeacail, oileanach aig Sabhal Mór Ostaig, a sgrìobh an leabhar seo a-steach dhan choimpiutair sa bhliadhna 2002.
* Uaireannan tha e air faclan athsgrìobhadh ann an litreachadh nas cirte no ann an litreachadh an latha an-diugh. m.e. “Seòl (* Seall)”.

Gòrdan Maloney, oileanach eile aig Sabhal Mór Ostaig, a chuir anns a’ chruth html e sa bhliadhna 2008.

Rudan a bu toigh linn a dheasachadh agus a chur air an Eadarlìon fhathast, 's iad:

2002-09-30 CPD