The Tourist's Handbook of Gaelic and English Phrases
by
Mrs Mary Mackeller

Tea Table

An gabh thu copan tea?Will you take a cup of tea?
An toigh leat milis i?Do you take it sweet?
An gabh thu uachdar?Will you take cream?
Ma ’s e b’ur toil e.If you please.
Gabhaidh mi tuille siucair.I will take more sugar.
Thoir dhomh sgian.Give me a knife.
So dhuit truinnsear.Here is a plate.
An gabh thu aran?Will you take bread?
Dè an seòrsa ’ghabhas tu?What kind will you take?
An gabh thu mil?Will you take honey?
An gabh thu copan eile?Will you take another cup?
Thoir dhomh an t-uisge teth.Give me the hot water.
Gabhaidh mi sùgh-làir.I will take strawberries.
‘S feàrr leam sùgh craobh.I prefer rasps.
Sìn sin mu’ n cuairt.Hand that round.
Tog na cathraichean.Lift the chairs.
Thoir air falbh an t-anart-bùird.Take up the table-cloth.
Cò ghabhas òran?Who will give a song?
Cò ni ceòl dhuinn?Who will give us music?
Cò ghabhas sràid?Who will have a walk?
Tha am feasgar math.The evening is fine.
Thèid sinn a stigh.We will go in.
Tha an drùchd a’ tuiteam.The dew is falling.
Thoir dhomh flùr.Give me a flower.
An gabh thu ròs?Will you take a rose?
Tha e bòidheach.It is beautiful.