The Tourist's Handbook of Gaelic and English Phrases
by
Mrs Mary Mackeller

Dinner

An gabh thu eanaraich?Will you take soup?
An toir mi dhuit bradan?Will I help you to salmon?
Tha coltas math air.It looks well.
Gabhaidh mi beagan de’n fheòil ròiste sin.I will take a little of that roast beef.
Thoir dhomh làn spàine de’n fheòil phruinn sin.Give me a spoonful of that minced meat.
Sìn dhomh an salunn.Hand me the salt.
An gabh thu fìon?Will you take wine?
So dhuit ubhal.Here is an apple for you.
An toil leat fìgis?Do you like figs?
Tha na fìon-dhearcan sin math.These grapes are good.
Nall am botul.Pass the bottle.
Sìn dhomh an t-uisge.Pass me the water.
Bha an t-acras mòr orm.I was very hungry.
Ghabh mi dìnnear mhath.I took a good dinner.
Bha a’ mhuilt-fheòil glè mhilis.The mutton was very sweet.
Bha na cearcan ro bhlasda.The fowls were very nice.
Cia meud a tha ri phàigheadh?How much is to pay?
Gabh sin dhuit fhèin.Take that for yourself.