The Tourist's Handbook of Gaelic and English Phrases
by
Mrs Mary Mackeller

Sea Fishing

Am bheil am bàta deas?Is the boat ready?
Am bheil gach ni agaibh?Have you everything?
C’àite am bheil na h-urchagan(*urcagan)?Where are the thole pins?
Am bheil an taoman a sin?Is the baler there?
Am bheil na ràimh sin math?Are these oars good?
Tha na cudainean(*cudainnean) pailt.The cuddies are plentiful.
Tha an cnòdan gle phailt.The gurnets are plentiful.
Feuchaidh sinn an rionnach.We will try mackrel.
Dè am biadh a’s feàrr?What is the best bait?
Crioman anart geal.A bit of white linen.
Tha a’ chraiceann fèin math.His own skin is good.
Am bheil maghair mhath agad?Have you good feather bait?
Is grinn na slatan sin.These are fine rods.
Am bheil sgadan ‘s an loch so?Are there herrings in this loch?
Chunnaic mi muc-mhara.I saw a whale.
Sin bodach ruadh.That is a cod.
Am faic thu an ròn?Do ye see the seal?
Mharbh mi lach.I shot a wild duck.
Sin sùlaire, tilg air.There’s a solan goose, fire on it.
Tha an seòl mara seachad.The tide is done.
Rinn sinn iasgach math.We have fished well.
Thig sinn am màireach a rithist.We will come again tomorrow.