The Tourist's Handbook of Gaelic and English Phrases
by
Mrs Mary Mackeller

Stream Fishing

Dè an t-iasg a fhuair thu an diugh?What fish did you get today?
Dà bhreac agus tri bànagan.Two trout and three grilse.
Is math am bradan sin.That is a fine salmon.
Cia meud punnda tha ann?How many pounds does it weigh?
Cuir anns a’ chliabh e.Put it in the basket.
Am bheil cuileagan math agad?Have you good flies?
Sin slat mhath.That is a good rod.
Bhris mi dubhan.I broke a hook.
Cha d’ fhuair mi sgobadh.I did not get a nibble.
Tha an latha ro shoilleir.The day is too clear.
Am bheil driamlach mhath agad?Have you a good fishing line?
Tha an linne so domhain.This pool is deep.
Dè an seòrsa chuileag a’s feàrr ‘s an amhuinn so?What sort of flies suit this river best?
So fear math.This is a good one.
Thoir an aire dhuit fèin.Take care of yourself.