The Tourist's Handbook of Gaelic and English Phrases
by
Mrs Mary Mackeller

Shooting

Am bheil thu ’dol do’n bheinn an diugh?Are you going to the hill today?
Am bheil coin mhath agad?Have you good dogs?
Tha an cù òg sin math.That young dog is good.
Cia meud gunna tha agad?How many guns have you?
Am bheil am fùdar agad?Have you the powder?
Thoir leat na peilearan.Take the balls with you.
Cuimhnich luaidhe.Mind the shot
Ciod a’ bheinn air an sealg sinn?On what hill will we hunt?
Dè a mharbh thu?What did you kill?
Mharbh mi damh donn.I killed a stag.
Leòin mi eilid.I wounded a hind.
Cia meud meur tha air a’ chabar?How many tines are on the antler?
Thilg mi dà mhaigheach.I shot two hares.
Loisg air an fhear ud.Fire on that one.
Tha tri coilich dhubh agam.I have three black cocks.
Tha dà phaidhir de chearcan-fraoich agam.I have two brace of grouse.
Mharbh mi sia paidhrichean de choilich ruadha.I have killed six brace of red grouse cock.