The Tourist's Handbook of Gaelic and English Phrases
by
Mrs Mary Mackeller

Luncheon

Trothad(*Trobhad) so.Come hither.
Gabhaidh sinn anail.We will have a rest.
Am bheil thu sgìth?Are you tired?
Gabhaidh sinn ar greim-nòin.We will have luncheon.
Ciod tha dhìth ort?What do you want?
Fosgail an cliabh.Open the hamper.
An gabh thu dram?Will you have a dram?
Ma ’s e ’ur toil e.If you please.
Am fèarr leat leann?Do you prefer beer?
Thoir dhomh uisge.Give me water.
Lìon do ghloine.Fill your glass.
Air ’ur slàinte.Your health.
Tapadh leat.Thank you.
Sgob as e.Drink it off.
Thoir dhomh deoch bhainne.Give me a drink of milk.
Tog aran.Take bread.
An gabh thu càise?Will you have cheese?
An gabh thu feòil?Will you take beef?
Tha an t-uisge-beatha math.The whisky is good.
Fìor dhrùchd nam beann.Real mountain dew.
An gabh thu tuille?Will you take more.
Am bheil gu leòir agaibh?Have you enough?
Thoir dhuinn deoch-an-doruis.Give us the stirrup cup.