The Tourist's Handbook of Gaelic and English Phrases
by
Mrs Mary Mackeller

Boating

Mach am bàtaOut with the boat.
Suas an seòl.Up with the sail.
Gabh an stiùir.Take the helm.
Tarruing an sgòd.Haul the sheet.
Tarruing teann e.Haul it taut.
Lasaich e.Slack it.
Bi ealamh.Be quick.
Thoir astar dhith.Give her way.
Cùm ris a’ ghaoith i.Keep her windward.
Mu’n cuairt i.Put her about.
Dean fodha.Back water.
Lasaich an sgòd.Slack the sheet.
Nuas an seòl.Down with the sail.
Dh’ fhalbh a’ ghaoth.The wind is gone.
Mach na ràimh.Out with the oars.
Iomraibh ’illean gasda.Row, my good lads.
Sin sibh fèin ’illean.That’s you, my lads.
Theid sinn gu tìr.We will go ashore.
Is math a rinn sibh.You have done well.
Leum gu cladach.Jump ashore.
Mach an achdair.Out with the anchor.
Thill an sruth.The tide has turned.
Fhuair sinn latha math.We got a fine day.
Beannachd leibh.Goodbye.
Cadal math dhuibh.Sound sleep to you.