The Tourist's Handbook of Gaelic and English Phrases
by
Mrs Mary Mackeller

Miscellaneous Phrases

GaelicEnglish
Cò tha sin?Who is there?
Tha mise.It is I.
Thig a stigh.Come in.
Dèan suidhe.Sit down.
C’àite an robh thu?Where were you?
Na caraich.Do not move.
An reic thu so?Will you sell this?
Seòl (*Seall) dhomh sin.Show me that.
Am bheil e sean?Is he old?
Cò leis e?Who is he?
C’àite am bheil e?Where is he?
Bidh mi falbh.I will be going.
Cia mheud mile?How many miles?
Seòl (*Seall) dhomh an rathad.Show me the way.
C’ainm ’tha ort?What is your name?
Thig an so.Come hither.
An leat so?Is this yours?
Co thug dhuit e?Who gave it to you?
Tha e bòidheach.It is pretty.
A toir thu dhomh è?Will you give it to me
Farraid dheth.Ask him.
An tèid e ann?Will he go there?
Dè a dh’ iarras e?What will he ask?
An tig thu ’màireach?Will you come tomorrow?
Thig’s a’ mhaduinn.Come in the morning.
Las an solus.Bring a light.
Dùin an uinneag.Close the window.
Thoir dhomh stòl-coiseBring me a footstool.
Faigh tuille guail.Get more coals.
Cuin a thig am posta?When does the post come?
Faigh dhomh am paipear-naidheachd.Get me the newspaper.
Thoir dhomh uisge teth.Give me hot water.
An cluich thu ’phìobCan you play the pipes?
Thoir dhuinn port.Give us a tune.
Thèid sinn a dhannsadh.We will have a dance.
C’ainm ’tha ort, a chaileag?What is your name, girl?
An danns thu na Tulaichean?Can you dance the reel of Tulloch?
An danns thu leamsa?Will you dance with me?
Thoir dhomh do làmh.Give me your hand.
Thoir dhomh pòg.Give me a kiss.
Am pòs thu mi?Will you marry me?
Am bheil thu ’falbh?Are you going?
Cuin a thig thu rithisd?When will you come again?
Am bheil mo leaba deas?Is my bed ready?
Theid mi ’laighe.I will go to bed.
Las coinneal domh(*dhomh).Light me a candle.
Dùisg mi aig se uairean.Waken me at six o’clock
So dhut mo bhrògan.Here are my shoes.
Oidhche mhath leibh.Good night.
Ciamar thà thu?How are you?
C’àit am bheil thu ’dol?Where are you going?
Dè an uair a tha e?What o’clock is it.
Tha latha math ann.It is a fine day.
Faigh am bàta deas.Get the boat ready.
Rach a stigh do’n bhàta.Go into the boat.
Tha an latha dorcha.The day is dark.
Am bheil thu fuar?Are you cold?
Am bheil thu blàth?Are you warm?
Am bheil an t-acras ort?Are you hungry?
Tha an t-acras orm.I am hungry.
Am bheil am pathadh ort?Are you thirsty?
Tha am pathadh orm.I am thirsty.
Tha mi fliuch.I am wet.
Tha mo làmhan fuar.My hands are cold.
Tha gaoth mhòr ann.The wind is high.
Tha coltas stoirm’ air.It looks like a storm.
Bha ’ghaoth deas ’s a’ mhaduinn.The wind was south in the morning.
Tha i an ear a nis.It is easterly now.
Tha mi glè sgìth.I am very tired.
Tha mo chasan fliuch.My feet are wet.
Cia as a thàinig thu?Where have you come from?
Am bheil Beurl’ agad?Can you speak English?
Am bheil thu pòsda?Are you married?
Latha math leat.I wish you a good day.
Mar sin leibh fèin.The same with you.
Ciamar tha sibh an diugh?How are you today?
Tha gu math, ciamar tha sibh fèin?I am well. How are you?
Tha latha math ann an diugh.This is a fine day.
Cia as a thàinig sibh?Where have you come from?
Am bheil sibh a’ dol fada?Are you going far?
Chan eil ro fhada.Not very far.
C’ait am bheil an abhainn?Where is the river?
C’ait am bheil an Eaglais?Where is the church?
An e so an rathad ceart?Is this the right road?
Cò leis an oighreachd so?Whose estate is this?
Cò leis an taigh ud shuas?Whose is that house up there?
C’ainm a tha air a’ bheinn so?What is the name of this mountain?
Tha am feasgar a’ tighinn.The evening is setting in.
C’ait am bheil an tigh-òsda?Where is the inn?
Cia mheud ’tha ri ’phàighadh (*phàigheadh)?How much is to pay?
Tha sin tuille ’s daor.That is too dear.
Tha e glè shaor.It is very cheap.
Thoir dhomh uisge.Give me some water.
Thoir dhomh siabunn.Give me some soap.
Thoir dhomh searadair.Give me a towel.
Tog am bocsa so leam.Lift this box with me.
Dèan suipeir deas dhomh.Make supper ready for me.
Is toigh leam buntàta agus sgadan.I like potatoes and herring.
Am bheil am brochan deas?Is the porridge ready?
Am bheil eisirean agaibh?Have you oysters?
Is toigh leam giomaich.I like lobsters.
Cuin a thig bàta-na-smùid?When does the steamer come?
Dè an uair air am falbh i?At what hour does she go?
Cia mheud uair a bhuaileas i an clag?How often does she ring the bell?
C’aite am bheil thu ’dol am màireach?Where are you going tomorrow?
Am bheil thu ’dol do Ghleann-comhann?Are you going to Glencoe?
Tha mise ’dol a dh’ I-chalum chille.I am going to Iona.
Am bheil thu ’dol a dhìreadh Beinn Nibheis?Are you going to ascend Ben Nevis?
Bha mise ann an dè.I was there yesterday.
Tha sinne ’dol ann am màireach.We are going tomorrow.
Tha coltas math air an aimsir.The weather looks well.
Bha ’ghrian teth an diugh.The sun was hot today.
Chunnaic sinn i ag èirigh’s a’ chuan tuath.We saw her rising in the North Sea.
Bha sibh tràth air mullach na beinne.You were early on the mountain top.
Dhirich sinn’s an oidhche.We ascended at night.
Am faigh mi seòmar an so?Will I get a room here.
Gabhaidh mi dà sheòmar.I will take two rooms.
Fanaidh mi seachduin.I will stay a week.
Fanaidh mi mìos.I will stay a month.
Dè ’phaigheas mi air?What will I pay for it?
Co tha a’ fuireach an so?Who lives here.
Tha dà dhuin-uasal ann.There are two gentlemen.
Tha triùr mhnathan uasal ann.There are three ladies.
Thainig iad an dè.They came yesterday.
B’ith iad a’ falbh a màireach.They go tomorrow.
Cia as thàinig sibhse?Where have you come from?
Thainig mi à Sasunn.I came from England.
Thainig mis’ à Dunèidean.I came from Edinburgh.
Tha mi ’dol do Mhuile.I am going to Mull.
Tha mis’ a’ dol do’n Oban.I am going to Oban.
Tha mi ’dol a dhìreadh Beinn Chruachan.I am going to ascend Ben Cruachan.
Tha mi ’dol a suas Loch Eìtibh.I am going up Loch Etive.
Tha mis a’ dol do Inbhernis.I am going to Inverness.
C’uine tha thu ’falbh?When are you going?
Moch’s a’ mhaduinn.Early in the morning.
C’uin a thilleas tu?When do you return?
Cha till mi an rathad seo.I will not return this way.
Am bheil searrag-pòcaidh agad?Have you a flask.
Thà, làn adh(*do) uisge-beatha.Yes, full of whisky.
Thoir dhomh làn meurain.Give me a thimble full.
‘S e fìon a tha agamsa.It is wine I have.
‘S feairrd e sin(*sinn) greim itheadh.We will be the better of eating a bite.
So fuaran math, òl deoch.Here is a good spring. Have a drink.
Lìon do chopan deth.Fill your cup of it.
S fèairrd e eibhleag ann.Twill be the better of a cinder in it.
An dean sin an gnothach?Will that do?
Tha sin ciatach.That is fine.
Am bheil pìob agad?Have you a pipe?
So dhut tombaca math.Here is good tobacco for you.
Las do phìob.Light your pipe.
Tha mi ’dol a mharcachd.I am going to ride.
Cò an t-each a ghabhus tu?What horse will you take?
Gabhaidh mi am fear donn.I will take the brown one.
Am bheil an dìollaid math?Is the saddle good?
‘S e an t-each glas a’s feàrr.The grey horse is the best.
‘S e am fear duth(*dubh) a’s luaithe.The black one is the fleetest.
Am bheil spuir agad?Have you spurs?
Thoir dhomh cuip.Give me a whip.
Theid sinn gu ceann an loch.We will go to the head of the loch.
An e so mo sheòmarsa?Is this my room.
C’àite’ bheil a’ mhaighdeann-sheòmair?Where is the housemaid?
An las thu teine dhomh?Will you light a fire for me?
Cuidich mi leis a so.Help me with this.
Am bheil e trom?Is it heavy.
Thoir dhomh mo bhrògan-tighe.Give me my house shoes.
Thoir dhomh sgàthan eile.Bring me another looking-glass.
Thoir dhomh paipear.Give me paper.
Gabhaidh mi peann ’us dubh.I will take pen and ink.
Sgrìobhaidh mi litir.I will write a letter.
Am bheil ceann bàn-righinn agad?Have you a Queen’s head?
C’aite bheil am post-office?Where is the Post office?
Bu mhath leam mo làmhan a nigheadh.I would like to wash my hands.
Sìn dhomh an leabhar sin.Hand me that book.
Tha mo chasan fuar.My feet are cold.
Dùin an dorus.Shut the door.
Fhuair mi fuachd.I got a cold.
Gabhaidh mi deoch bhlàth.I will take a warm drink.
Cuir as an solus.Extinguish the light.
Dùisg mi ’s a’ mhaduinn.Waken me in the morning.
Cadal math dhuit.Sound sleep to you.
Tha an rathad tioram.The road is dry.
Tha a’ chreag cas.The crag is steep.
Tha a’ bheinn àrd.The mountain is high.
Tha an amhuinn domhainn.The river is deep.
Tha an t-uisge fuar.The water is cold.
Tha an t-àite cumhann.The place is narrow.
Tha an rathad leathann.The road is broad.
Tha an dùthaich bòidheach.The country is pretty.
Tha an duine math.The man is good.
Tha a’ bhean na’s feàrr.The wife is better.
Tha an cù dìleas.The dog is faithful.
Tha am fear ud làidir.That one is strong.
Tha a’ bhean ud tinn.That women is sick.
Tha an latha goirid.The day is short.
Tha am feasgar fada.The evening is long.
Tha an aimsir ciùin.The weather is mild.
Tha a’ ghaoth tuath.The wind is northerly.
Tha i ’near-dheasIt is south-east.
Tha an sneachd ann.It is snowing.
Tha ceò air a’ bheinn.There is mist on the hill.
Tha drùchd air an fheur.The dew is on the grass.
Tha tàirneanach ann.It is thundering.
Tha dealanach ann.There is lightning.
Tha mo bhreacan fliuch.My plaid is wet.