Stòr-fhaclan Co-dhàimheil Ceilteach
Bunachar Focla Gaolmhara Ceiltise
Stoyr Focklyn Co-cheintagh Ceiltiagh
Celtic Cognates Database

’S e seo stòr-dàta de dh’fhaclan sna cànanan ceilteach a tha dàimheil ri chéile.

Naidheachd

Faic Bunadas
Tha Bunadas a-nis nas fhearr na an Stòr-fhaclan Comh-dhàimheil Ceilteach

News
Bunadas has now largely superceded the Celtic Cognates Database

⇒ Lorg ann an ioma-chànan


Ceanglaichean agus stuth a dh'fhaodadh a bhith feumail san àm ri teachd.

'S i Dilys Powell a chruinnich 's a chuir a-steach a' chuid as motha de na faclan P-ceilteach a tha san Stòr-fhaclan Co-dhàimheil Ceilteach

Fhuair an taobh Q-ceilteach den phròiseact seo taic airgid bho Iomairt Cholm Cille.


Stuth a' feitheamh ri dhol a-steach

2006-05-02 CPD