Stòr-dàta Briathrachais Gàidhlig - Buidheachas

(Tha am fiosrachdh seo air a ghabhail bho dhuilleag bhuidheachais an leabhair)

'S e an luchd-obrach a th' air a bhith an sàs anns a' phròiseact bhon a thòisich i:

A bharrachd air buill na buidheann-stiùiridh a chuir rian air adhartas agus smachd air ionmhas aig gach ìre bho rannsachadh tro chruthachadh gu deasachadh agus foillseachadh, fo cheannas Thormoid MhicGilliosa, Stiùiriche, Sabhal Mòr Ostaig is air an robh na buidhnean a leanas air an riochdachadh:

feumar taing gu sònraichte a thoirt gu na buidhnean deasachaidh aig Comhairle nan Eilean air an stiùireadh le:

Tha taing cuideachd a' dol gu na leanas airson taic theicneolach: Calum Hunter agus Coinneach MacMhathain aig Comhairle nan Eilean, Mórag Dhòmhnallach, Seumas Westland, Caoimhín Ó Donnaíle agus Dòmhnall Iain MacLaomainn aig Sabhal Mòr Ostaig agus Margo Dick aig Cànan a dhealbhaich an leabhar. Thug Cairistiona Primrose agus Donalla NicAoidh aig Sabhal Mòr Ostaig taic-rùnaireachd far an d'fhuaras cuideachd taic a-thaobh obair-cheartachaidh bho Ailean Boyd agus Gavin Mac a' Phearsain. Thug Iseabail NicLeòid, tè-deasachaidh, Faclair Nàiseanta na h-Alba, comhairle oirnn a-thaobh cumadh na h-obrach anns an fharsaingeachd.

1996-10-17 CPD