Invitations, etc

Mr and Mrs Macrae request the honour of Mr Bain's company at dinner, on Tuesday, 22nd, at six o'clock.Tha Mr agus Miss MacRath, a guidhe onoir cuideachd Mhr Bàn aig dìneir air Di-mairt, 22mh, aig sea uairean.
Craig House,Tigh Chreig,
Tuesday, April 8.Di-mairt, Giblean 8.
Mr Bain will have the honour of waiting on Mr and Mrs Macrae, on Tuesday, 22nd.Bithidh an t-onoir aig Mr Bàn feitheamh air Mr is Miss MacRath, air Di-Màirt, an 22mh.
Newton,Baile-Nodha,
Wednesday, April 9Di-ciadainn, Giblean 9
Dear Friend, - Come to see me tomorrow evening. Any hour will do. – Your old comrade, Donald C.A charaid chaoimh – Thig a choimhead orm feasgair a maireach. Ni uair sam bith an gnothuch. Do shean chompanach. – Domhnull C.
Mrs Turner presents her compliments to Mrs and Misses More, and requests the pleasure of their company on Thursday evening, 20th inst., at 8 o'clock. Dancing.Tha Mrs Tuairnear cur iomcharag gu Mr is na Missean Mòr, 's guidh ailghios an cuideachd air feasgar Dirdaoin am 20mh inst., aig 8 uairean. Dannsa.
19 King Street, May 7.19 Sraid an Righ, Cheitean 7
Mr and the Misses More accept with pleasure Mrs Turner's polite invitation for Thursday, 20th.Gabhaidh Mr agus Missean Mòr gu toileach cuireadh cuirteal Mhrs Tuairnear airson Dirdaoin, an 20mh.
Patrick Street, May 8.Sraid Phadruic, Cheitein 8.