Letter of Introduction

Strathglass, Srathghlais
Thursday.Dir-daoin.
My Dear Margaret,A Mhairearad a ghràidh,
You will receive this by the hands of my old friend, Miss Jane Macandrew, who is to spend a few days in your neighbourhood.Gheibh thu so o lamhan mo shean charaid, Miss Seana Nic Anndra, a tha gu beagan laithean a chaitheamh ann ad coimhearsnachd.
Be kind to her, and you will much obligeBi caoimhneil rithe is cuiridh tu moran comain air
Your faithful friendDo charaid dìleas
R. ChisholmR. Siosal