Addressing Persons of Rank

Most Gracious Sovereign, May it please your Majesty.A Riaghladair ro-Ghràsmhor, gu'n toilicheadh e bhur Moralachd.
I am, with Profoundest Veneration, your Majesty's faithful Subject and most dutiful ServantIs mise, le mor urram, Iochdaran dìleas agus Seirbhiseach dleasannach bhur Moralachd
Sir,A Thighearna,
I am, with the greatest respect, your Royal Highness' most dutiful and most obedient Servant.Is mise le mor spèis duibh, Seirbheseach ro dhleasdannach agus dhìleas bhur Morachd Rioghail
My Lord Duke,Mo Thighearna a Dhiuc,
I have the honour to be, my Lord Duke, your Grace's most obedient and most humble ServantTha'n onoir agam gur mi, mo thighearna Diuc, Seirbhiseach ro umhailtagus ro-iriosail bhur Gràise
My Lord Marquis,Mo thighearna Mharcuis,
I have the honour to be, my lord Marquis, you Lordship's most obdt., etcTha'n onoir agam gur mi, mo Thighearna Marcuis, Seirbhiseach, etc, bhur Tighearnais
My Lord,Mo Thighearna,
I have the honour to be, My Lord, &c.Tha'n onoir agam gur mi, mo Thighearna, &c.
Madam, My LadyA Bhean Uasail, Mo Bhain-tighearn
SirA Shir
My Lord ArchbishopMo Thighearna Ard-Easbuig
Reverend SirUrramaich