Superscription to Persons of Rank

To the King's Most Excellent Majesty.Gu Moralachd ro-Oirdheirc an Righ.
To His Royal Highness the Prince of Wales, or Duke of Edinburgh.Gu a Mhorachd Rioghail Prionnsa na h-Odhailt, no Diuc Dhun-eideann
To His Grace the Duke of SutherlandGu a Ghras Diuc Shutharlain
To the most Honourable the Marquis of Lorne.Gus an ro-Urramach Marcus Lathairne
To the Right Honourable the Earl of AberdeenGus an Ceart Urramach Iarla Abaireadhain
To the Right Hon. Lord LovatGus an Ceart Urramach Morair Mac Shimi
To Sir Kenneth Mackenzie, Bart.Gu Sir Coinneach Mac Coinnich, Ridire
To Sir James Campbell, M.P.Gus an Ridir Seumas Caimbeul, B.P.
To his Grace the Lord Archbishop of CanterburyGu a Ghras, am Morair Ard-Easbuig Chanterburi
To the Right Reverend the Lord Bishop of LondonGus an Fhior Urramach am Morair Easbuig Lunnainn
To the very Reverend the Moderator of the General Assembly of the Church of ScotlandGus an Ro-Urramach, Ceann-Suidhe ard-Sheanadh Eaglais na h-Albainn
To the very Reverend PrincipalGus an Ro-Urramach an t-àrd Ollamh
To the Venerable the General AssemblyGus an àrd-Urramach an Ard-Sheanadh
To the Rev. Alexander Clarke, D.D.Gus an Urramach Alasdair Clàrc, D.D.