Buying

I’m going to buyTha mi ’dol a cheannach
Buying and selling’Ceannach ’s a reic
A merchant’s shopBùth ceannaich
Good commerceMalart mhath
The merchantAn ceannaica
Have you got __?Am bheil __ agaibh?
We haveTha
Do you keep __?Bheil sibh cumail __?
I want __Tha mi airson__
Will you show me __Am feach sibh domh __?
Yes, with pleasureFeachaidh gu toilichte
We don’t keep itCha’n’eil sinn ’ga chumail
Do you sell __?Bheil sibh a reic __?
I am sorry, but we do notTha mi duilich ach cha n’eil
Can you give me __?’N urrainn duibh __ thoirt domh?
We can’S urrainn
We cannotCha’n urrainn
What is the price?Ciod e phris?
How much is this?Cia miad a tha so?
Is it dear?Bheil e daor?
No, it is very cheapChan’eil, tha e gle shaor
Clothing
ClothingAodach
DressesCulaidhean
A clothier’s shopButh cheannaich aodaich
I want a pair of glovesTha mi ’giarraidh oaidhir mhiotagan
Is it woollen ones?’Ne feadhann olladh?
Yes’S iad
We have only kid glovesChan’eil againn ach lamhainnean
I’ll take a pairGabhaidh mi paidhir
What is the size?Ciod e mhiadachd?
I am not sureChan’eil mi cinnteach
Let me see some stockings or socksFeachaibh domh stocainnean no gearr-osain
Is it cotton or woollen?’Ne cotain no ollaidh?
Have you got tartan hose?Bheil osanan breacain agaibh?
Yes, of all coloursTha, de gach dath
Let me see Macdonald tartanFeach cadath nan Domhnullach
This will doNi so an gnothuch
Let us see your tartan plaidsFeach duinn bhur breacanan
I want a good coatTha mi airson còta math
Is it of tweed?N ann de tweed?
Yes, a shooting coat’S ann, cota seilg
What colour?’De’n dath?
A nice brownDonn laghach
Will this do?’Dean so an gnothuch?
I would like it darkerBu toigh leam ni’s dorcha e
It is too brightTha e ro shoilleir
Show me several coloursFeach do’ caochla dath
This one will doNi’m fear so’n gnothuch
What’s the price?’De phrìs?
That is 5s a yardTha sin cuig tasdan an t-slat
It is now cheaperTha e nis ni’s saoire
How much will I require?’De uiread a dh’fheumas mi?
You will get it madeNi sibh fhein e
I also want a kiltTha feile uam cuideachd
Of tartan?De cadath?
Yes, a dark colour’Se, dath dorcha
Here is a useful oneSo dath feumail
What tartan is that?’De’n tartan tha sin?
That is Fraser hunting tartanSin tartan-seilg nam Frisealach
It is all wool’Se olladh th’ann
I’ll take thatGabhaidh mi sin
They must be done this weekFeumaidh iad bhi deas air an t-seachduin so
We’ll try itFeachaidh sinn ris
Shall I try on the coat?Am feach mi orm an còta?
Yes, if you call to-morrowFeachaidh, ma thig thu maireach
Show this lady some silkFeach sioda do’n bhaintighearn so
What colour?De’n dath?
Black silkSioda dubh
Can you recommend this?Am moladh tu so domh?
This is better’S e so is fhearr
Show me some flowersFeach domh fluraichean
Have you ribbon to match this?Bheil ribean agaibh a fhreagras so?
A brighter shadeDath ni’s soilleire
Will you send me these things?An cur sibh ugam na rudan sin?
To-nightA nochd
What is your address?C’ainm an t-aite?
Here it isSo agad e
Books
A book shopBùth leabhraichean
Have you any Gaelic books?Bheil leabhraichean Gailig agaibh?
Yes, what kind?Tha; ’de seorsa?
I would like a book of songsBu mhath leam leabhar oran
We have all the works of Highland poetsTha obair gach bàrd Gaidhealach againn
I want only a small bookChan’eil uams’ ach leabhar bheag
This book is in two volumesTha an leabhar so ’na da phasgan
The printing is goodTha an clodhadh math
Have you a dictionary?Bheil foclair agaibh?
A Gaelic dictionary?Foclair Gailig?
Yes, or a Gaelic lesson book’Se, no leabhar ionnsachaidh Gailig
We have the "Easy lessons in Gaelic"Tha "Leasanan furasd’ an Gailig" againn
Let me see itFeach domh i
That will doNi i sin an gnothuch
Give me some pensThoir do’ peannachan
Also some paper and inkPaipear agus dubh (inc) cuideachd
Notepaper?Paipear litriche?
Yes, a good kind’Se, seorsa math
Will you show me some good music books?Am feach thu domh leabhraiche ciuil math?
I want pipe musicTha mi ’g iarraidh ceol piobaireachd
Do you sell bagpipes?Bheil sibh reic pioban?
Yes, we have a fewTha beagan againn diubh
Is there a library in the town?Am bheil leabhar-lann ’s a bhaile?
Have you a history of Scotland?’Bheil Eachdraidh na h-Alba agaibh?
Yes, here it isTha, ’se so i
Jewellery, etc
Beautiful jewelsSeudan briagh
I want to buy a ringTha mi airson fainne cheannach
Show me a nice gold oneFéach do’ te ghrinn oir
There are pretty ones in the windowTha feadhainn lughach ’s an uinneag
This one is too smallTha ’n te so ro bheag
It does not fit meCha fhreagar i mi
What is the name of that stone?C’ainm a chlach tha sin?
That is an agate’Se sin agat
I would like a diamondBu toigh leam daoimean
Show me some broochesFeach do’ braistean
These are our own manufacture’S iad sin ar deanamh fhein
Give me a watch keyThoir do’ iuchair uaireadair-pòca
It’s to fit this watch’S ann airson an uaireadair so
Will you put a glass on this watch?An cuir sibh glaine air an uaireadair so?
I want native jewelleryTha mi airson seudan dùchasach
Boots and Shoes
I need footwearTha feum agam air caiseart
I want Highland broguesTha mi airson brògan Gaidhealach
Good strong leatherLeathar math làidir
That shape will doNi an cumadh sin an gnothuch
I prefer them laced’S ann iallaichte is docha leam iad
I don’t know my sizeCha’n aithne do’ mo mhiadachd
You might send me a pair or two to try onDh’fhaodadh sibh paidhir no dhà chur ugam gu’m feachainn
Tobacco, etc
Get me some tobaccoFaigh dhomh tombaca
Give me a good cigarThoir domh cigar math
Are these the best you have?’N iad sin ’n fheadhainn is fhearr a’ th’ agaibh?
Give me a dozenThoir domh dusan
And a box of matchesAgus bocsa lucifer
I want a snuff boxTha mi airson bocsa-snaoisein
A silver oneFear airgid
Fill the box with snuffLion am bocsa le snaoisean