Indoor Amusements

What gathering is here to-night?’De choinneamh tha’n so a nochd?
There is a concert and soireeTha ceòl is ceilidh
That accounts for the noise and merry-makingSe sin is ciall do’n fhuaim’s do’n aighear
Will you not come in?Nach tig thu steach?
I’ll be very gladBi’ mi gle thoilichte
You’ll find a seat yonderGheibh thu suidheachan an sud
What’s the name of this place?C’ainm a th’air an àite so
That is the Music Hall’Se so an Tigh-Ciùil
When does the concert begin?C’uin a thoisichas an co-sheirm?
In a little whileAnn an tacan beag
Are we to have songs or instrumental music?’Ne òrain no ceòl a inneal a gheibh sinn?
There will be bothBi’ an da chuid ann
Is this the orchestra in front of us?Niad so na h-innealan fa’r comhar?
Yes’S iad
Did the music please you?An do thaitinn an ceòl ruit?
Yes, very muchThaitinn gle mhór
I thought this was a theatreShaol leamsa gur e tighcluiche bha so
There are plays here sometimesBithidh cluìchean ann air uairbh
Is it dramatic plays?’Ne dàn-chluichean?
Yes, and operasSe agus clùichean-ciùil
They are clearing the floorTha iad a reiteachadh an ùrlair
Yes, for a ballTha airson balla-dannsa
Do you dance?Bheil thu na do dhannsair?
I do sometimesBi’ mi ris air uairbh
Find a partner thenFaigh companach mata
Will you dance with me?An danns’ thu comhla riumsa?
What dance are we to have?’De ’n danns’ bhi’s againn
We’ll have the Reel of TullochGabhai’ sinn Ruidhle Thullachain
Begin the music thenSuas an ceòl mata
Are you tired?Bheil thu sgìth?
I am perspiringTha mi ’am fhallus
We’ll sit down thenNi sinn suidhe mata
Would you like to promenade?Nach gabh thu ceum m’an cuairt?
Yes, when I’m restedGabhaidh nuair gheibh mi m’anail
Who’ll sing us a song?Co sheinneas òran duinn?
My neighbour here willSeinnidh mo nàbuidh an so
I cannot singCh’n urrainn domhsa seinn
You must be coaxed and pressedFeumaidh tu còiteachadh is briagadh
Not at allCha’n fheum idir
Will you recite a poem then?An aithris thu dàn mata?
I’ll try itFeuchaidh mi ris
You did very wellRinn thu gle mhath
We are all obliged to youTha sinn uile ’nad chomain
This is the time for some gamesSo an t-àm airson cleasan air choireigin
Mention what games you would likeAinmich ’de chluich bu mhath leat
Any that the company choosesNi sam bith a thoilicheas an comhlan
What shall we try?Co ris a dh’ fhiachas sinn?
You do not play cards?Cha bhi sibh cluich chairtean?
We have not a pack of them in the houseCha’n’eil paisg againn ’san taigh diubh
Have you got dice?Bheil dìsnean agaibh?
Yes, who’ll play them?Tha, co a chluicheas leo?
I will, for oneMise, airson aon
There are the draughts tooSin agaibh na fir-fheoirne cuideachd
You may try chess alsoFaodaidh sibh tailleasg fhiachainn cuideachd
Hand over the draught-board thenCuir a nall am bord-dubh mata
What shall the rest of us do now?’De ni cach againn a nis?
We’ll find some amusement for ourselvesGheibh sinne fearas-cuideachd duinn fhein
I’ll propose some conundrumsCuiridh mise toimhsichean oirbh
Let us hear them thenMach leo mata
Whoever fails to solve the question must put the next oneAm fear nach fuasgail a cheisd feumaidh e an ath the ’chur
I’ll get some little game for the childrenGheibh mise cluicheag do’n chloinn
We’ll play at hide-and-seekCluichidh sinn dallandà
See that you don’t hurt yourselvesFeachaibh nach ciurr sibh sibh fhein
You are all very jollyTha sibh uile gle chridheil
Who’ll sing us a song?Co sheinneas òran duinn
You sing well’S math sheinneas tu
I like that song very much’S gle thoigh leam an t-òran sin
It’s very sweetTha e gle bhinn
It would please you if it were well sungThaitneadh e riut nan rachadh a sheinn gu math
You might play us somethingDh’ fhaodadh tu ni eigin a chluidh duinn
I have no music bookChan’eil leabhar-ciuil agam
Play us anything you rememberCluidh duinn rud sam bith air am beil cuimhn’agad
Open the pianoforteFosgail a chruit-chiùil
Do you like violin music?An toigh leat ceol fiodhal?
Yes, I’m very fond of it’S toigh, tha mi gle dheidheil air
It is very fineTha e gle ghrinn
I like to hear the bagpipe among the hills’S toigh leam a phìob mhór a chluinntinn a measg nan cnoc
It’s very appropriate thereTha i gle fhreagarrach an sin
Or in a very large hallNo ann an talla mór