Fishing

Come away to fishTiucainn a dh’ iasgach
Have you another rod?Am bheil slat eil’ agad?
I have, a fair oneTha sin agam, te ghrinn
This is a good hook’Smath an dubhan so
Will you have a fly?N gabh thu (sibh) cuileag?
Yes, what kind suits this water best?Gabhaidh, ’de seórsa fhreagras an t-uisge so?
I’ll choose a good one for youTaghai’ mi te mhath duit
Shall we go down the river!An teid sinn sios an amhainn
Yes, on the other sideTheid air a bhruaich eile
Try that poolFiach an linne sin
Let out your lineLeig a mach do dhriamlach
I have got a nibbleFhuair mi sgobadh
Keep quietCum samhach
They are taking to-dayTha iad a ga’ail an diugh
Have you got anything?An d’fhuair thu dad?
I’ve caught a few troutGhlac mi beagan bhreac
My basket is emptyTha mo chliabhsa falamh
Shall we go out in the boat?An teid sinn a mach ’s a bhàta?
Yes, if we get someone to rowTheid, ma gheibh sinn neach gu iomair
Here’s Donald, he’ll comeSo Dònuil, thig esan
Get out the oars, DonaldMach na ràimh, a Dhònuil
You can now row slowlyFaoda’ tu nis bhi fanna
We’ll try the rodsFiachaidh sinn na slatan
Dress these hooksStailc na dubhanan so
I have caught a herringRug mis’ air sgadan
Try a different baitFiach maghair eile
The fish are plentiful hereTha’n t-iasg pailt an so
Especially white fishGu h-àraid iasg geal
Will you try the net?Am fiach sibh an lion?
Yes,. let us have itFiachaidh, thoir duinn i
Now, row awayNis, iomair air aghaidh
I’ll pay it outLeigidh mis’ a mach i
Pull ashoreTarruing gu cladach
I think we have got somethingTha mi’n duil gu’n d’ fhuair sinn ni eigin
The net is very heavyTha’n lion gle throm
What a fine haul!Nach briagh an làd sin!