Shooting

We are going to huntTha sinn dol a shealg
I’ll accompany youTheid mise comhla ribh
Get your gun thenFaigh do ghunna mata
Let out the dogsLeig a mach na coin
Shall I unleash them?An leig mi de’n iall iad?
You mayFaodaidh tu sin
Do we keep to the hills?An cum sinn am monadh
It will be better’Se sin is fhearr
I cannot fire a shot to-dayCha’n urrainn domh urchair a thilgeil an diugh
Why not?C’arson sin?
My hand shakes soTha mo laimh air chrith
My powder is wetTha m’fhuadair-sa fliuch
There are some grouseSin cearcan-fraoich
Shall I fire at them?An loisg mi orra?
We’ll shoot them on the wingTilgidh sinn iad air sgiath
Cock your gunsCuiribh bhur gunnachan air lugh
Blaze awayCuiribh smuid riu
Have you killed anything?An do mharbh thu dad?
I wounded oneLeon mi te
Will you give me some shot?An toir thu domh fras?
Here, load this gunSo, lion an gunna so
Is it with small shot?’Nann le mìn-fhras?
No, with a bulletCha’n ann ach le peileir
The deer are beyond that hillTha na feidh taobh thall a chnuic sin
Here they comeSo a tigh’n iad
There’s your chance!Sin do chothrom!
What have I killed ’De mharbh mi?
A beautiful hindMharbh eilid bhriagh
There’s a grand stagSin damh àluinn
I must get the antlersFeumaidh mi an cabair fhaotainn
Where are the gillies?C’aite bheil na gillean?
Shout for themThoir an eigh orra
Here, lad take up that hareSo, ghille, tog a mhaigheach sin
Go for the ponySiubh’l airson an eich
Bring me some powderThoir ugam fùdair