In the Country

I’m going out into the countryTha mi dol mach gus an dùthaich
Are you going far?Bheil thu (sibh) dol fada?
A few milesBeagan mhìltean
May I accompany you?Am faigh mi còmhla riut (ribh)?
Yes, I’ll be glad to have your companyGheibh, bith’ mi toilicht’ do (bhur) cuideachd fhaotainn
Shall we keep the high road?An cum sinn an rathad mór?
Yes, most of the wayCumaidh ’sa chuid is mò de’n uidhe
The road is not evenCha’n’eil an rathad còmhnard
It is destroyed by the wheel rutsTha e air a mhilleadh le claisean nan cuibhle
Yonder is a nice footpathSud frith-rath’dan laghach
We will take itGabhaidh sinn e
Perhaps people are not allowed to take this pathTheagamh nach fhaod sluagh bhi ga’il a cheum seo
Yes, it’s quite publicFaodaidh, tha e cumanta gu leoir
Whose ground is this?Co leis am fearann so?
It’s part of __ estateBuinidh e do oighreachd __
Where is the mansion-house?C’aite am beil an tigh mór?
There it is on the hillSin e air a chnoc
It is beautifully sheltered by trees’S grinn a tha e air a dhìon le crao’an
What is that fenced place?De’n t-ait’ tha sin air a dhùnadh a stigh?
That is a preserve for rearing pheasants and such birds’Se sin aite dùinte airson àrach easagan is eoin mar sin
What rumbling noise is that?De’n tòirm tha sud?
That is the noise of the waterfall’Se sud fuaim an eas
It must be very largeFeumaidh gum beil e gle mhór
It is pretty highTha e math àrda
Where is it?C’aite bheil e?
It is beyond that woodTha e air taobh thall na coille sin
And this is the proprietor’s farm?Agus ’se so tuathanas an uachdarain?
Yes’Se
These are beautiful fields’S briagh na h-achaidhean sin
Yes, it seems to be good soilSeadh, tha e coltach talamh math air
We can get a fine view from this hillGheibh sinn sealladh math o’n chnoc so
I can see the river from hereChì mi an amhainn a so
Yes, and the lake it comes out ofChì, ’san loch as a bheil i tighinn
Where is the church of this parish?C’aite bheil eaglais na sgìre so?
It is near the villageTha i faisg air a chlachan
The little town we passed?Am baile beag air an deach’ sinn seachad