In Town

Shall we take a walk?An teid sinn a shràid-imeachd?
I am quite willingTha mi toileach
In what direction shall we go?’De ’taobh an teid sinn?
Let us visit the Town HallGabhamaid gu Tall mór a Bhaile
Do you know the way?An aithne duit (duibh) an rathad?
We will enquire about itFeòraichidh sinn m’a dheidhinn
Which is the way to the Town Council Hall?Cia’n rathad gu Tall Comuinn a Bhaile?
Take the first turn to the rightGa’ibh a chiad tionndadh gu’s an laimh dheas
Is that all?’Ne sin uile?
Then go straight onRithis ga’ibh direach romhaibh
How far is it away?Cia fada d’a ionnsuigh?
About three hundred yardsMu thri chiad slat
Many thanks to youMoran taing duit (duibh)
Here it is at lastSo e mu dheireadh
What a splendid edifice!Nach briagh ’n aitreabh e!
Yes, it’s magnificentTha e gle mhaiseach
Shall we go in?An teid sinn ’staigh?
I wish to goTha mise airson a dhol
The architecture is very ornate’S àluinn an seorsa togail a th’air
It contains some fine picturesTha dealbhan gle ghrinn ann
Have you seen enough?Am faca tu (sibh) ni’s leòir?
Yes, let us go outChunnaic, theid sinn a mach
What church is that?’De’n eaglais tha sin?
That is the High ChurchSin an Eaglais Ard
It is a very handsome pile’S àillidh an togail i
Yes, it’s very ancientSeadh, tha i gle shean
The streets are well kept’Smath tha iad cumail nan sràid
The town can afford thatTha’m baile comasach air sin
Is it the river water that the people use?’Ne uisge na h-aimhne tha’n sluagh a cleachdadh?
No, they get it from the waterworksCha’n e, tha iad ’g a fhaighinn o’n obair-uisge
Where does it come from?Cia as tha e tighinn?
In pipes from the hillsAnn am pioban o na cnuic
What house is that with the grated windows?’De’n taigh tha sin le cliath-iaruinn ’s na h-uinneagan?
That is the Court-house’Se sin an taigh-mòid
Where the Sheriff sits?Far am bi’n Siorra ’na shuidhe?
No, the Sheriff is not the judge thereCha’n e ’n Siorra is breitheamh an sin
Where is he?C’aite bheil e-san?
In the County Court-houseAn taigh-cùirt na Siorrachd
Who presides in this court?Co tha air ceann na cùirte so?
The Provost and BailiesAm Prothaiste’s na Bailli’ean
And are the police constables under their direction?’Sam beil na maoran-sithe fo’n smachdsa?
YesTha
Do they rule the whole town?’N iadsan tha riaghladh a bhail’ uile?
Yes, with the Town Council’S iad, comhla ri Comunn a Bhaile
These are fine shops’Sbriagh na bùithean sin
Yes, the windows are very handsomeSbriagh; tha na h-uinneagan gle eireachdail
Shall we cross the bridge?An teid sinn null thar an drochaid?
If you likeMa thogras tu (sibh)
Is that the schoolhouse?’Ne tigh-sgoil tha’n sin?
That is the College’Se sin an àrd-sgoil
It is not under the School Board?Cha’n’eil i fo Bhòrd nan Sgoil?
NoCha’n’eil
Where is the Infirmary?C’aite bheil an tigheiridinn?
It is outside the townTha e mach as a bhaile
This seems to be the marketTha so coltach ris a mhargadh
Yes, shall we pass through it?Tha, an teid sinn troimpe?
We may do soFaodaidh sinn sin
Is it here the fairs are held?’N ann an so bhi’s na feilltean?
I don’t think soCha’n’eil mi ’duil gur ann
It is very crowdedTha i gle dhòmhail
I would like to see the Public Park of the townBu mhath leam pàirce chumant a ’bhaile fhaicinn
We may go round that wayFaodaidh sinn cuairt a gha’il mar sin
Is this the way to the town’s park?’Ne so’n rathad gu pàirc a bhaile?
No, this is itCha’n e, ’se so e
Are we near it?Bheil sinn faisg oirre?
It is at the end of the streetTha i aig ceann na sràide sin
Shall we take a cab?An gabh sinn carbad?
I prefer to walk’S docha leam-sa coiseachd
It is more agreeable hereTha e ni’s taitnich an so
Yes, and we can get a view of the townTha ’s gheibh sinn sealladh de’n bhaile
It’s a busy placeTha e ’n a aite deanadach
Yes, and a dirty smoky placeTha’s na aite smuideil, salach
There are a good many chimney stalksTha aireamh mhath de shimealaran dubha ann
Chiefly of foundries, factories and the likeGu h-àirid de fùirneisean tighean-ceirde ’s a leithid sin
What extensive wall is this?De’m balla mór tha so?
That is the prison enclosure’Se sin cuairteachadh a phriosain
Would you like to see the cemetery?Am bu toigh leat a chladh fhaicinn?
I am indifferentTha mi coma co dhiu
Or the town’s libraryNo leabhar-lann a bhaile
I am not very anxiousCha’n’eil mi gle iarrtnach
Perhaps you are getting tired?Theagamh gum beil thu (sibh) fàs sgìth?
Yes, a littleTha meadhonach
Then we will returnTillidh sinn mata
It is time, at any rateTha e’n t-àm co dhiu
What hall is this?’De’n talla tha seo?
That is where all kinds of meetings take place’S ann an sin a bhi’s coinneamhan de gach seorsa
Is there anything to-night?Bheil ni ann a-nochd?
There is some concertTha co-sheirm air chor eigin
Then I will attendThig mis’ uige, mata
Where is the high street?C’aite bheil an t-Sraid Arda?
It is at the end of this laneTha i aig ceann na caol-shraid so
We will go to the town’s crossTheid sinn gu crois a bhaile
Let us cross the streetSiubhlamaid tarsuinn na sràide
Mind yourselfThoir(ibh) toigh ort (oirbh) fein
This is rather dangerousTha so car cunnartach
Shall we go to see the bridge?An teid sinn choimhead na drochaid?
Yes, we mayFaodaidh sinn sin
What are those horses waiting here for?C’arson tha na h-eich sin feitheamh an so?
These are for conveying anyone who may need themAirson bhi giùlan neach sam bith aig am bi feum daibh
Let us take one of them, thenGabhamaid fear diubh, mata
Where shall we drive to?C’aite an teid sinn?
Down to the bridgeSios gus an drochaid
What is the fare?Cia miad tha’n iomairt?
A shilling a mileTasdan am mìle
Tell him to drive fasterAbair ris dhol ni’s luaithe
What bell is that?De’n clag tha sin?
These are the Cathedral bells’Siad sin cluig na h-eaglais mhóir
They are very sweetTha iad gle bhinn
I think we have seen enoughTha mi ’dùil gum faca sinn gu leoir
Where will we turn now?C’aite ’n tionndaidh sinn a nis?
We will go homeTheid sinn dachaidh