Dinner

Dinner is readyTha’m biadh deas
Let us sit down thenDeanamaid suidhe, mata
I will sit by youSuidhidh mise lamh riutsa (ribh-se)
That is your napkinSin do (bhur) lamh-anart-sa
Who wants hare-soup?Co tha airson sugh-chreamh?
I’ll take someGabhaidh mise beagan
Have you got any other soup?Bheil eanaraich sam bith eil’ agad (agaibh)?
I have nice cock-a-leekieTha deagh shugh-chreamh agam
Send me a plate, pleaseCuir truinnsear an so deth
Some brown soupSùgh donn
Clear soupSùgh soilleir
That’s enoughTha sin ni’s leoir
Do you like the broth?An toigh leibh am brot?
Yes; it has a fine colour’Stoigh, tha dath math air
Will you have a little more?An gabh thu (sibh) beagan tuille?
No, thank youCha ghabh, gun ro’ math agad (agaibh)
I have some cod-fish hereTha glas-iasg agam an so
Any fried haddocks?Bheil adagan friocht?
Yes, I’ll send you oneTha, cuiridh mi ugad (ugaibh) te
Fish nowIasg a nis
Is this trout?’Ne so breac?
Who’ll take salmon?Co ghabhas bradan?
A little of it hereBeagan an so deth
The sauce is over thereTha’n sàbhsa thall an sin
Will you hand me the vinegar?Fair a nall am fìon-geur
I beg your pardonTha mi guidhe mathanais
Here are some dressed fowlsSeallaibh eoin dheasaichte
A little poulet-souteBideag isean earr-bhruichte
That bird seems very tenderTh’an t-eun sin gle thais
Shall I help you to wing?An toir mi duit (duibh) sgiath?
No, thank youCha toir, gun robh math agaibh
Is there salt?’Bheil salann ann?
Won’t you have more?Nach gabh thu (sibh) tuille?
It is toughTha e ruighinn
It is no chickenCha’n e eireag a th’ann
Are you done?Am bheil thu (sibh) deas?
YesTha
Not quiteCha’n’eil buileach
Pass me your plateCuir ugam do thruinnsear (bhur truinnsear)
Is this yours?An leatsa (leibh-sa) so?
Won’t you try this?Nach fiach thu (sibh) so?
It’s very niceTha e gle lughach
Try a bit of partridgeFiach mir circ-thomain
Yes, I like thatFiachaidh, ’s toigh leam sin
Fill your glassLion do ghlaine (bhur glaine)
Is this wine?’N e fìon tha’n so?
Yes, there’s whisky’Se, sin uisge-beatha
I’ll take spring waterGabhaidh mi uisge ’n fhuarain
Would you prefer beer?Ne leann bu docha leat (leibh)
I won’t drink anythingCha’n òl mi ni sam bith
Here’s a fine haggisSo taigeis bhriagh
A little bit for meCrioman beag domh-sa
Wouldn’t you like mutton-cutlet?Nach gabha’ tu (sibh) muilt’eoil ghearrte?
No, I like thisCha gabh, ’s toigh leam so
Or veal?No laoigh’eoil?
If you pleaseMa’s e do thoil (bhur toil)
Will you carve, please?An roinn thusa (sibhse) ’n fheoil?
Yes, give me a knifeRoinnidh; fiachaibh sgian
What have you there?De th’ agad (agaibh) an sin?
Roast beefMairt-’eoil roiste
Pass a plateCuir (cuiribh) nuas truinnsear
Do you like it fat?An toigh leat (leibh) reamhar e?
Moderately fatMeadhonach reamhar
I see some boiled mutton thereTha mi faicinn muilt-’il bhruich an sin
Here you are thenSo ugad (ugaibh) mata
Not so much as thatNi’s lugha na sin
You have no mustardCha’n’eil sgealan meilt’ agad
What will you have?De ghabhas tu (sibh)?
Is that enough?Bheil sin gu leòir?
A little moreBeagan tuille
A very small pieceMìr gle bheag
A little salt hereBeagan salainn an so
Here are the potatoesSo am buntata
One or two of themFear no dha dhiubh
Won’t you have another slice?Nach gabh thu (sibh) sliseag eile?
I’ll take a spoonful of the mince meatGabhai’ mi làn spàin de’n fheòil phronn
Another potato?Buntat’ eile?
You take some beer or wine?Ne leann gha’as tu (sibh) no fìon?
Thank you, I’ll have waterGun ro’ math agaibh, tha uisg’ agam
Here is some good portSo fìon dearg math
I’m doing very wellTha mi deanamh gle mhath
What are those?’De tha ’n sin?
These are jelliesSughan mheas
Take a bit of cheeseGabh crioman caise
The sweetsNa mìlsean
Fill your glassLìon do ghlaine (lìonaibh bhur glaine)