At Home

The homeAn dachaidh
From homeO’n taigh
Coming homeTighinn dachaidh
At homeAig an taigh
The houseAn taigh
The familyAn teaghlach
A roomSeòmar
The windowsNa h-uinneagan
The doorsNa dorsan
The people of the houseMuinntir an taigh
Coming inTighinn a staigh
Going outDol a mach
UpstairSuas an staidhire
DownstairSìos an staidhire
It’s time to get upTha e’n t-àm bhi’g éirigh
I have just awakenedTha mi direach air dùsgadh
Will you rise now?An eirich thu (sibh) a nis?
There’s no hurryCha’n’eil cabhag ann
Come, dress yourselfSo, so, cuir umad
What sort of morning is it?’De seòrsa madainn a th’ ann?
A very fine morningMadainn gle bhriagh
I’ll have a bathTha mise dol ’gam fhailceadh
The bathroom is openTha’n t-seomar failcidh fosgailte
Where’s the soap?C’aite bheil an siapunn?
I’ll send you someCuiridh mi h-ugad e
That will doNi sin an gnothuch
Are you nearly ready?Bheil thu faisg air bhi deas?
I’m combing my hairTha mi cìreadh m’fhalt
We’re waiting for youTha sinn feitheamh riut
Where’s my father?C’aite bheil m’athair?
He’s in the dressing roomTha e ’s an t-seomar-sgeadachaidh
I see him in the gardenTha mi ’g a fhaicinn ’san lios
Good morning, boyMadainn mhath duit, ’ille
Good morning, sirMadainn mhath duibh
Have you slept well?An do chaidil thu gu math?
Yes; I hope you have also done soChaidil; tha mi dochas gun d’ rinn sibhse sin
I slept moderately wellChaidil mi meadhonach math
Breakfast is readyTha ’m biadh deas
We’ll be there directlyBi’ sinne ’n sin gun dàil
I’ll be from home all dayBi’ mise o’n tigh fad an latha
Come as soon as you canThig cho luath ’s is urrainn duit (duibh)
Here, I’m home againSo mise dachaidh rithisd
You’re lateTha thu (sibh) anmoch
Yes, I was hinderedTha, chaidh éis chur orm
Will you have some dinner?An gabh thu (sibh) beagan dìneir?
No, I have had someCha ghabh, fhuair mi cuid
Will you come into the sitting-room, then?An tig thu (sibh) do’n t-seomar suidhe, mata?
YesThig
I’m glad to see you all busyTha mi toilichte bhur faicinn uile gniomhach
Have the children behaved since I left?An robh ’chloinn oileanach o dh’fhalbh mi?
They were very goodBha iad gle mhath
The room is pretty coldTha ’n rùm car fuar
Yes, I’ll poke the fireTha, leasaichi’ mi’n teine
Put on more coalsCuir air an corr guail
Shall I light the gas?Am beothaich mi an solus?
Do, it’s getting darkDean, tha e fàs dorcha
Would you like this couch?Am bu toigh leibh an langasaid so?
No, but bring me a foot-stoolCha bu toigh, ach thoir do’ stòl-coise
These are nice pictures’S boidheach na dealbhan sin
You have a great many booksTha móran leabhraichean agad (agaibh)
Would you not read one?Nach leughadh tu te?
May I read to you?An leugh mi duibh?
No, but give us some musicNa leugh, ach thoir duinn ceòl
What would you like?’De bu mhath leibh?
Highland musicCeol Gaidhealach
You play very well’Smath a chluicheas tu (sibh)
Shall we sing?An seinn sinn?
That’s very goodTha sin gle mhath
Children, don’t chatterA chloinn, na bithibh a gobaireachd
Study your lessonsIonnsuichibh ’ur leasanan
Tell us a storyInnsibh dhuinn sgeul
Sing us a songSeinnibh dhuinn òran
Give us some riddlesThoiribh dhuinn toimhseachan
Would you like to play chess?Am bu mhath leat (leibh) cluidh air taileasg?
Or cards?No cairtean?
It’s time you were retiringTha e’n t-àm duibh bhi dol a luidhe
Good night, dearsOiche mhath duibh, a ghradhana
Have you gone to bed?An deach’ sibh a luidhe?
We’re undressingTha sinn a cur dinn
Sound sleep to youCadal math duibh
Will you waken us early?An dùisg sibh tràth sinn?
YesDùisgidh
Raise the blind, if you pleaseTogaibh an dall-bhrat, ma’s e bhur toil e