On a Steamer

A steam-shipSoitheach smùid
A sailing shipLong sheòil
The sailorsNa maraichean
The seaA mhuir
The canalAn t-amair
The loch (firth)An loch
A harbourCala
When does the mail packet sail?C’ uin a sheòlas an longlitriche?
In half-an-hourAnn an leth-uair
Is it a steam-ship?’Ne soitheach smùid a th’ innte?
It is’Se
We’ll go to the wharfTheid sinn gus an laimhrig
Put my luggage on boardCur mo threilich-turuis air bòrd
Where is the captain?C’aite bheil an sgiobair?
He is on the deckTha e air clar na luinge
We are out of the harbourTha sinn mach as a chala
Yes, we’ll soon be in the seaTha b’ sinn gu h-aithghearr ’sa chuan fhosgailte
Do you hear the noise of the engines?Bheil thu (sibh) cluinntinn gleadhraich nam beart?
Yes, and feel the vessel shakingTha, ’s faireachadh an t-soithich a crith
Will the passage be rough?Am bi an t-aiseag fiadhaich?
No, the sea is smoothCha bhi, tha mhuir féachail
They are hoisting the sailTha iad togail an t-siùil
That will give it more speedBheir sin an corr astar di
You do not feel easyCha’n’eil thusa (sibhse) coimhead gu math
No, I feel qualmishCha’n’eil, tha mi car sleògach
Sea-sickness, perhaps?Tinneas-mara, ma dh’ fhao’te?
I think soTha mi’n duil gur e
You should see the stewardS fearr duit (duibh) an rioghlair (stiubhard) fhaicinn
I’ll go belowTheid mi gu h-iosal
What loch is that?’De’n loch tha sin?
Shall we call at -?An cuir sinn staigh aig -?
We shallCuiridh
How much is the fare?Cia meud tha’n aiseag?
Shall I pay here?Am paigh mi an so?
A small boatBàta beag
A sea vesselSoitheach mara
The swell of the seaOnfhadh na fairge
SailingA seòladh
SteeringA stiùireadh
Putting aboutA cur m’an cuairt