Railway Travelling

TravellingAir thurus
A long journeyTurus fhada
A great distanceAstar móir
Going awayDol air falbh
Going from homeDol o’n taigh
Leaving the placeFàgail an àite
On the roadAir an rathad
TravellersLuchd-turuis
A travellerFear turuis
I am about to travelTha mi dol air thurus
Where do you go?C’aite bheil thu (sibh) ’dol?
To GlasgowGu Glaschu
What route do you take?De rathad a ghabhas tu (sibh)?
From Inverness by PerthBho Inbhirnis tre Pheairt
Is everything ready?Bheil na h-uile ni deas?
YesTha
Where’s your luggage?C’ aite bheil bhur goireas-turuis?
It’s in the carriageTha e ’sa charbad
Shall we be in time?’M bi sinn trath gu leoir?
We have plenty of timeTha pailteas tìm againn
When does the train start?C’uinn a dh’fhalbhas an iomchar (treana)?
At ten o’clockAig deich uairean
Have you a time-table?M bheil clar-tìm agad (agaibh)?
We’ll get one at the stationGheibh sinn aon aig an aite-seasaimh
Get me a ticketFaigh domh comharradh (tiocaid)
How much is the fare?’De tha’n dìoladh?
Is it first-class?’N ann’s a chiad inbhe?
It is’S ann
The fare for the journey is two poundsCosdaidh ’n turus da phunnd sasunnach
Have you got any wraps?Bheil trusadh sam bith agad (agaibh)
But where’s the portmanteau?Ach c’aite bheil a mhaileid turuis?
I gave it to the guardThug mi i do’n fhear-gleidh
We had better take our seats’S fearr duinn ar suidheachan a gha’il
We must be quickFeumaidh sinn bhi clisg
That’s the signal to startSin an sanus gu falbh
Yes, we’re offTha, dh’ fhalbh sinn
We’re going very fastTha sinn dol gle luath
Yes, there’s a down inclineTha, tha sinn dol leis a bhruthaich
The locomotive is steaming tooTha bheart-ruith cur smuid di cuideachd
We shall now be quite comfortableBithidh sinn a nis sòitheil gu leòir
We can view the countryGabhaidh sinn beachd air an dùthaich
What are they whistling for?C’ arson tha iad feadaireachd?
We’re near a stationTha sinn faisg air aite-seasaimh
We’re going more slowlyTha sinn dol ni’s moille
We have stopped nowStad sinn a nis
We’re off againTha sinn air falabh rithis
Is this the fast train?’N i so an luathruitheach?
Yes, it’s the mail train’S i, tha i giùlan nan litrichean
It goes faster than the ordinary trainsTheid i ni’s luaithe na na buidheann chumanta
Much fasterMoran ni’s luaithe
And it carries fewer passengers’S tha ni’s lugha luchd-turuis oirre
There is not a long train of carriages attached to the engineCha’n’eil sreath fada de charbadan ’n ceangal ris a bheart
Do we stay long here?Am fuirich sinn fada ’n so?
Five minutesCuig mionaidean
There are not many people waitingCha’n’eil moran sluaigh a feitheamh
No, it’s a small placeCha’n’eil, tha an t-aite beag
Shall I have time to get a drink?Am bi tim agam deoch a ghabhail?
If you are smartMa bhios tu (sibh) sgiobalt
May I close the window?’Faod mi ’n uinneag a dhùnadh?
I’ll be obliged to youBi mi ’ad chomain
What makes it so dark?De rinn cho dorch’ e?
The line is through a tunnel hereTha’n rathad ruith fo’n talamh an so
Is it long?Bheil e fada mar sin?
No; see it’s getting brighterCha’n’eil; seall, tha e fàs ni’s soilleir
Is this a through carriage?An teid an carbad so fad an rathaid?
No, it goes only to PerthCha teid i ach seach Peairt
How many stations are there yet?Cia meud aite seasaimh tha romhainn fhathast?
Only two nowCha’n’eil ach a dha nis
We’re near the terminusTha sinn faisg air ceann na h-uidhe
What are we waiting so long here for?C’ arson tha sinn tamh cho fada’n so?
They’re collecting the ticketsTha iad tional nan cairtean
We have arrivedRainig sinn
We were not long on the wayCha robh sinn fada air an rathad
Are you tired?Am bheil thu (sibh) sgìth?
Not at allCha’n’eil idir