Time

At the timeAig an àm
It is timeTha e’n tràth
A whileTamull, or tacan
A long timeUine fhada
A short timeUine ghoirid
All the timeFad na h-ùine
Part of the timeCuid de’n ùine
My own timeM’ ùine fhein
Your time is comingTha t’uair (bhur n-uair) a tighinn
Plenty timeUine gu leoir
A particular timeAm àiridh
What o’clock is it?’De’n uair a tha e?
It has struck oneBhuail e uair
What is it by your watch?’De tha e air t-uaireadair?
It is not goingCha’n’eil e dol
Is it not after one?Nach ’eil e ’n deigh uair?
Not longCha’n’eil fada
I thought it was two o’clockShaoil leam gun ro’ e dà uair
Not yetCha’n’eil fhathast
Did the bell ring?An do bhuail an clag?
It didBhuail
Is that clock right?’Bheil an t-uaireadair sin ceart?
It is fastTha e air thoiseach
What time is it there?Cia miad uair tha e’n sin?
Twenty minutes from twoFichead mionaid o dhà
Do you come at three?An tig thu (sibh) aig a tri?
About half-past threeMu leth-uair an deigh tri
Say a quarter pastAbair cairsteal as a dheigh
What day is to-day?’De la th’ann an diugh?
Of the week?De’n t-seachduin?
YesSeadh
It is FridayTha Di-h-aoine
Was yesterday not Wednesday?Nach b’e ’n dé Di-ciadaoin?
No, but ThursdayCha b’e ach Dir-daoin
Is tomorrow Saturday?’N e maireach Di-Sathuirne?
It is’Se
The day of the weekLa de’n t-seachduin
The day of the monthLa de’n mhìos
What day of the month is this?De la tha’n so de’n mhios?
The eighth dayAn t-ochdamh la
This is the month of May’Se so a cheitein
The first month of summerCiad mhios an t-samhraidh
The fifth of the yearA chuigeamh de’n bhliadhna
What year is this of the century?’De bhliadhna so de’n chiad?
When did you get up?C’uin a dh’eirich thu (sibh)?
A while agoO chionn treis
Is it an hour since?Bheil uair ’thìm uaith?
It isTha
That was very earlyBha sin gle mhoch
I always rise early’S àbhuist domh éiridh moch
When did you go to bedC’uin ’chaidh thu (sibh) laidh?
It was lateBha e anmoch
About midnight?Mu mheadhoin óich’?
It wasBha
Does he leave tonight?Bheil e falbh a nochd?
Not till to-morrow nightCha’n’eil gus’n ath-oich
Will he be here all day?Bi’ e ’n so fad an latha?
He willBithidh
It will be to-morrowBithidh e a maireach
It will be the day after tomorrowBithidh e an earair
When will he come here?C’uin a thig e’n so?
In a little whileAn ceann tacan
An hour and a half?Uair gu leth?
About thatMu’n cuairt da sin
It is long since I saw him’S fhad o nach fhaca mi e
More than a fortnight?Corr’s ceithir-la-diag?
Yes, three weeksTha, tri seachduin
I saw him every dayChunnaic mis’ e na h-uile la
That was last weekBha sin air an t-seachduin so chaidh
He was here for half a yearBha e’n so airson leth-bhliadhn’
Was that last year?’N ann an uiridh?
It was a year agoTha bliadhna uaith
He won’t come next yearCha tig e’n ath bhliadhn’
NoCha tig
When was it first?C’uin bha e’n toiseach?
There’s many a day since then’S iomadh la o sin
Is it always like this?Bheil e’n comhnuidh mar so?
No, only sometimesCha’n’eil ach air uairean
Will it ever be?’M bi e feasd?
Yes, sometimeBithidh uair-eigin
What day?Cia ’n la?
Some dayLa eigin
When was it?C’ uin a bha e?
At the timeAig an àm
Many a timeIomadh uair
Many a dayIomadh la
A year and a dayLa is bliadhna
ForeverGu siorruidh
EverGu brath