News

General
News to tellNaigheachd gu innse
Hearing newsCluinntinn naigheachd
Carrying reportsA giùlan sgeula
Keeping back newsCumail naigheachd air ais
What I have heardNi a chuala mi
Plenty newsPailteas naigheachdan
True reportsSgeulan fìor
Bad reportsDroch sgeulan
An old storySeann eachdraidh
What’s the news?’De naigheachd?
I know of nothing newCha’n’eil ùr-sgeul agam
Well, no news is better than bad news’Smath a naigheachd bhi gun naigheachd idir
Have you yourself nothing to tell?Nach ’eil innse sam bith agad fein?
No, indeedGu dearbh cha’n’eil
Is there no intelligence from the Lowlands?Nach ’eil sgeul ùr o’n Mhachair?
No, there is nothing going onCha’n’eil ni a tachairt an traths’
Have you seen a newspaper?Am faca tu paipear-naigheachd?
I have seen a Glasgow paperChunnaic mi paipear a Glaschu
Does it contain anything?’Bheil ni sam bith ann?
Nothing importantCha’n’eil dad is fhiù
There’s sometimes plenty news currentBi’ uairean pailteas sgeulachd a dol
I hate gossip and scandal myselfCha toigh leam fhein gobaireachd is tuaileas
Special
Is it true about that dreadful accident?’Bheil e fìor mu’n sgiorradh uamhasach sin?
I’m not awareCha d’ fhairich mi
Haven’t you heard the rumour?Nach cuala tu (sibh) iomradh air?
Not a wordCha chuala mi smid
That is strange’S iongantach sin
What was it?’De bh’ ann?
Some collision on the railwayCo’bhualadh air choireigin air an rathad iaruinn
Were people hurt?’N do chiùrradh sluagh?
One man was killedChaidh aon duine mharbhadh
That is sad news’S bochd an sgiala sin
Yes, indeedSeadh, gu dearbh
I have just heard itChuala mi an traths’ i
I am sorry to hear itTha mi duilich a chluinntinn
I heard all the particularsChuala mi na h-uile dad
Doubted
There is a doubtTha teagamh ann
I am not sureCha’n’eil mi cinnteach
Without doubtGun teagamh
Doubting itA cur teagamh ann
Denying it’G a àicheadh
You’re not serious?’Cha’n’eil thu ’rìreadh?
I am indeedTha gu dearbh
But how do you know?Ach ciamar a tha fios agad (agaibh)?
I heard it myselfChuala mo chluasan e
I could scarcely credit it’Sgann a chreidinn e
You may take my word for itFaodaidh tu (sibh) m’ fhocail a gha’il air
And you were present!’S bha thu-sa ’n lathair?
I wasBha
I can’t believe itCha chreid mi e
It’s as sure as I liveTha e cho cinnteach ’s is beo mo
And this is true about the ship?’S tha so ceart mu’n long?
True enoughCeart gu leoir
Well I know the contraryMata ’s aithne domhsa chaochla
It’s the truth though’S e’n fhìrinn th’ann ged tha
It could not beCha b’ urrainn e bhi
You can see it in the newspaperChi thu (sibh) ’sa phaipear naigheachd e
A newspaper fabricationUirsgeul nam paipear
There is not a word of truth in itCha’n’eil focal firinn ann
But I got a letter with an account of itAch fhuair mi litir toirt cunntas air
All the accounts are contradictoryTha na cunntasan uile ’n aghaidh cheile
They are uncertainTha iad mi-chinnteach
Believed
BelievingA creidsinn
I believeTha mi a creidsinn
Do you believe?Bheil thu (sibh) a creidsinn?
I am sureTha mi cinnteach
It is certainTha e dearbhta
It cannot be doubtedCha’n urrainnear àicheadh
Prices are rising in townTha prìsean ag eiridh ’sa bhaile
Are they indeed?Bheil gu dearbh?
Yes, they areTha iad sin
What’s the cause of that?’De ’s aobhar do sin?
The bad harvest weather’N droch aimisir foghair
I can believe it’Smi ’chreideadh
They were high enoughBha iad àrd gu leoir