Courtesies, Visiting etc

Hail! I greet youFailt’ ort (oirbh)
I present my respectsFailt’ ort (oirbh)
You’re very welcomeFailt’ is furain ort (oirbh)
Let me welcome youFailt’ is furain ort (oirbh)
A thousand welcomesMile fàilte
Good evening!Feasgair math duit (duibh)!
Good morning!Madainn mhath duit (duibh)!
Good day to you!La math duit (duibh)!
How are you keeping?Ciamar ’tha thu (sibh) cumail?
How do you do?Cia mar tha thu (sibh)?
Pretty wellTha gu gasda
Thank youGu’n ro’ math agad (agaibh)
And how are you?S cia mar tha thu (sibh) fein?
So, soMar sin fhein
A happy new year to youBliadhna mhath ùr duit (duibh)
I wish you the sameMar sin duit (duibh)
And many returns’Smoran diubh
Come inThig (thigibh) a stigh
I am obliged to youTha mi ann ad chomain (bhur comain)
I am glad to see youS mi tha toilichte t’ fhaicinn (bhur faicinn)
You are looking wellS math tha thu (sibh) a coimhead
You are always improvingTha thu (sibh) an còmhnuidh a dol ’am feothas
It’s very good of you to say soTha e gle mhath dhiot bhi ’radh sin
I feared to miss youBha eagal orm nach fhaicinn thu (sibh)
It’s well that I’ve met youS math gu’n do thachair mi riut (ribh)
Don’t stand on ceremonyNa bi (bithibh) ri àrdmhodhalachd
You’re too kindTha thu (sibh) ro chaoimhneil
You’re too good to meTha thu (sibh) ro mhath dhomh
Not at all’S mi nach ’eil
Don’t mention itNa abair (abraibh) smid
Won’t you take a seat?Nach gabh thu (sibh) suidheachain?
Sit downDean (deanaibh) suidhe
It’s long since I saw you before’S fhad o nach fhaca mi roimhe thu (sibh)
I was longing to see youBha fadal orm t’ fhaicinn (bhur faicinn)
Are they well at home?Bheil an t-slàint’ ac’ aig a bhaile?
Oh, they’re nicelyU, tha iad gu lughach
My sister is not so wellCha’n’eil mo phiuthar cho math
I am very sorryTha mi gle dhuilich
I have compliments for youTha iomchagair agam duit (duibh)
From whom?Co uaith?
From your friendBho do charaid
He sends you his blessingsTha e cur bheannachdan ugad (ugaibh)
I’m glad to hear from himTha mi toilichte cluinntinn uaithe
I’m grateful to himTha mi’ na chomain
I was glad to hear about youBha mi toilichte cluinntinn umad (umaibh)
I wish you all joyNa h-uile sonas duit (duibh)
You have my blessingTha mo bheannachd agad (agaibh)
Excuse meGabh (gabhai’) mo leisgeul
I beg your pardonTha mi ’g iarraidh maitheannais
Don’t trouble yourselfNa gabh (gabhaidh) trioblaid bith
Don’t mind meComa leat (leibh) domhsa
If you pleaseMa ’s e do thoil (bhur toil) e
You are welcome’S e do bheatha (bhur beatha)
I’ll bid you good-byeBith’ mi gabhail beannachd leat (leibh)
I must leave youFeumaidh mi t’ fhàgail
I am sorry that I must now goTha mi duilich gu’m feum mi nis bhi falbh
Must you go?Am feum thu (sibh) falbh?
I mustFeumaidh
You’re in a great hurry’Stu (sibh) tha cabhagach
You’re visit is but shortCha mhór do cheilidh (bhur ceilidh)
You’re not going alreadyCha’n’eil thu (sibh) falbh mu thrath?
It will be as wellBithidh e cho math
You’re in great hasteS’ mór do chabhag (bhur cabhag)
I don’t like to be lateCha toigh leam bhi anmoch
I’ll be late for -Bith’ mi fadalach airson -
You’ll be time enoughBith’ tu (sibh) trath ni’s leoir
My business is pressingTha mo ghnothuch eiginneach
You must stayFeumaidh tu (sibh) tamh
Longer next timeNi’s fhaide ’n ath uair
I’ll be too gladBith’ mi ro thoilichte
When shall we see you again?C’uin a chi sinn a rithisd thu (sibh)?
You must come back soonFeumaidh tu (sibh) tighinn air ais gu h-aithghearr
Take care of yourself nowThoir (thoiribh) toigh ort (oirbh) fein
Will you come to see me?An tig thu a choimhead orm?
I shall be very gladBith’ mi gle thoilichte
When will you come?C’uin a thig thu?
As soon as I canCho luath ’s is urrainn domh
I’m all rightTha mise ceart gu leoir
Many thanks to youMoran taing duit (duibh)
Let us be goingBitheamaid falbh
Step this wayThig an rathad seo
After youAs do dheidh-sa
May we start?An gluais sinn?
I am readyTha mise ullamh
With your permission we departLe’r cead falbhaidh sinne
We are sorry for thatTha sinn duilich airson sin
Good evening, gentlemenFeasgair math duibh, dhaoin’ uaisle
Good nightOidhche mhath duit (duibh)
Good morning to you allMadainn mhath duibh uile
We must all part some timeFeumaidh sinn uile dealachadh uaireigin
Remember me to your friendsCuimhnich mi do d’ chàirdean (do bhur càirdean)
They’ll be glad to hear about youBith’ iad toilichte bhi cluinntinn umad (umaibh)
It was kind of you to comeBha e caoimhneil diot (dibh) a thighinn
It was a pleasure to meBha e ’na thoileachadh domh fhein
I am indeed obliged to youTha mi gu dearbh ann ad chomain (bhur comain)
Many thanks for your companyMoran taing airson do chuideachd (bhur cuideachd)
I regret to leave you’S bochd leam bhur fagail
Don’t stay long away from usNa fuirich fad’ air falbh uainn
I’ll soon be backBi’ mi air ais gu h’ aith-ghearr
Come and see us to-morrowThig (thigibh) a choimhead oirnn a maireach
I’ll be very gladBith’ mi gle thoilichte
When will you come again?C’uin thig thu (sibh) rithisd?
First opportunityCheud chothrom
If I’m allowedMa gheibh mi cead
I won’t forgetCha dhich’nich mi
Don’t wait an invitationNa bi (bithibh) a tàmh ri cuireadh
You’ll be tired of meBithidh sibh sgìth diom
You were kind to comeBha e math diot (dibh) tighinn
My respects to JohnSorruidh uam gu Ian
My blessings to those at homeMo bheannachd doibh aig an tigh
Good day to youLa math duit (duibh)
May all your days be goodNa h-uile la gu math duit (duibh)
Good-byeBeannachd leat (leibh)
FarewellSlan leat (leibh)
May you ever be happyAn la chi ’s nach fhaic