Number

One, one manA h-aon, aon duineUhûn, ûn ddūnu
Two, two menA dha, da dhuine Ughâ, ddâghūnu
Three, three menA tri, tri dhuineUttree, ttree ddûnu
Four (men)Ceithir (daoine)Káhir (ddûnu)
FiveCuig Cōik
SixSea Shĕa
SevenSeachdShachk
EightOchdOchk
NineNaoiNûi
TenDeichDjeich
Eleven, eleven menA h-aon-deug, aon duine deugUhûndjāk, ûnddūnu djēuk
Twelve, twelve menDha-deug, da dhuine deug Ghâdjĕuk, ddâghūnu djĕuk
Twenty, twenty menFichead, fichead duineFichutt, fĕchutt ddūnu
Twenty-one menAon duine thar fhicheadûnddūnu arĕchyutt
Twenty-twoDha thar fhichead Ghâ arĕchyutt
ThirtyDeich thar fhicheadDjeich arĕchyutt
Thirty-oneAon deug thar fhicheadUndjek arĕchyutt
Forty menDa fhichead duine Dda ĕchyutt ddūnu
FiftyLeth-cheudLyechyutt
SixtyTri ficheadTtree fĕchyutt
A hundred menCeud daoineKeeutt ddūnu
A hundred and oneCeud ’s a h-aonKeeutt su hûn
A thousandMileMeelu
A millionMuillionMūlyun
The first manA cheud duine Uchyeeutt ddūnu
The second manAn dara duineUn ddaru ddūnu
The thirdAn tritheamhUn drĕuv
The fourthAn ceathramhUn keruv
The fifthAn cuigeamh Un gōikiv
The tenthAn deicheamhUn djeichiv
The eleventh manAn t-aon duine deugUn ddûn ddūnu djeeuk
The twelfth manAn dara duine deug Un ddaru ddūnu djeeuk
The thirteenthAn tritheamh deugUn drĕuv djĕuk
The twentiethAm ficheadamhUn fĕchyuttiv
The twenty-firstAn t-aon thar fhicheadUn ddūn harĕchyutt
The thirtiethAn deicheamh thar fhicheadUn djeichiv harĕchyutt
The fortiethAn da-fhicheadamh Un dda ĕchyuttuv
The hundredthAn ceudamhUn gĕuttuv
The thousandthAm mileamhUm meeluv
One, twice, etc.Aon uair, da uair, etc. ûn ūur, dda ūur
Firstly, etc.S’ a cheud aite, etc. Such-yeeutt âtju