Pronoun and Preposition Combined

About me, thee, him, her Umam, umad, uime, uimpe Umum, ūmutt, ūimu, ūimpu
About us, you, them Umainn, umaibh, umpa Uming, ūmiv, ūmpu
At me, thee, him, her Agam, agad, aige, aice Akum, akutt, ákyu, aĕchkyu
At us, you, them Againn, agaibh, aca Aking, akiv, achcu
Among us, etc. Ann ar measg, etc. Aunn ar mesk, etc.
Before me, etc. romham, romhad, roimhe, roimpe ro-um, ro-utt, roi, roimpu
Before us, etc. romhainn, romhaibh, rompa ro-ing, ro-iv, rompa
Below me, etc. Fodham, fodhad, fodha, fuidhpe Fō-um, fó-utt, fó-u, fóipu
Below us, etc. Fodhainn, fodhaibh, fodhpa fó-ing, fóiv, fôpu
Between us, etc. Eadaruinn, eadaruibh, eatorra Etturing, etturuiv, etturu
For me, etc. Air mo shon, air do shon Er mo hon, erddo hon, etc.
From me, etc. Uam, uat, uaithe, uaipe, uainn, uaibh, uapa uu-m, u-utt, ūaĕ, uaĕpe, uaĕng, ū-iv, uapa
In me, thee, etc. Annam, annad, ann, innte, annainn, annaibh, annta Annum, annutt, aunn, ēntju, anning, anniv, aunnttu
In my, in thy, etc. (ann) am, (ann) ad, ’na, ann ar, ann bhur, ’nan (Ann) um, (Ann) utt, na, aunn ar, aunn vur, nan
Of or off me, etc. Diom, diot, deth, dith, dinn, dibh, diubh Djeeum, djeeutt, dje, djee, djeeng, djeev, djoo
On me, thee, etc. Orm, ort, air, oirre, oirnn, oirbh, orra Orom, orstt, ár, orru, oring, oriv, orru
Out of me, etc. Asam, asad, as, aisde, asainn, asaibh, asda Asum, asutt, ass, asju, asing, asiv, asttu
Through me, etc. Tromham, tromhad, troimh, troimpe, tromhainn, tromhaibh, trompa Ttro-um, ttro-utt, troi, troimpu, ttroing, trroiv, ttrompu
To or for me, etc. Domh, duit, da, di, duinn, duibh, daibh Ddov, ddūtt, dda, djĕ, ddūing, ddūiv, ddaĕv
To or unto me, etc. H-ugam, h-ugad, h-uige, h-uice, h-aigainn, h-ugaibh, h-uca Hūkum, hu-kutt, hūikyu, hūchkyu, hūking, hūkiv, hūchku
To, at, or towards me Rium, riut, ris, rithe, rinn, riut, ris, rithe Rūm, rūtt, rish, ree, ring, reev, rūa
With me, etc. Leam, leat, leis, leatha, leinn, leibh, leo Lem, lett, leish, lehu, leeng, leev, lo