Gaeilge

Faclan Gàidhlig air lic uaighe

Gus am bris an latha - Until the day breaks
Gus am bris an latha agus an teich na sgàilean - Until the day breaks and the shadows flee away (Dàn Sholaimh 2:17)

Is beannaichte na mairbh a gheibh bàs anns an Tighearna - Blessed are the dead who die in the Lord (Taisbeanadh 14:13)

Fois shìoraidh dhà - Eternal rest upon him
Fois shìoraidh dhì - Eternal rest upon her

Fois shìorraidh d’a anam - Enternal rest on his soul
Fois shìorraidh d’a h-anam - Enternal rest on her soul

Guidh air ar son - Pray for us

Ann an uchd an aingil - In the arms of the angel

Ag fois leis an Tighearna - Resting with the Lord

’S e Dia bheir dhuinn gach comhfhurtachd - It is God who gives us every comfort
no ghearras iad air falbh - or cuts them away
Ma thug E leis, ’s E fèin thug uaith - If he took away, it was he who gave
beannaicht gach uair biodh ainm! - blessed always be his name
(Scottish Gaelic Paraphrase 3)

2008-07-03 CPD