Làraichean far a bheil lethbhreac den Bhriarachan Beag

’S ann air an làraich seo aig Sabhal Mór Ostaig a tha am prìomh lethbhreac den Bhriathran Bheag (Faclair MhicPhàrlain) air an Eadarlìon, agus tha ceartachaidhean agus leasachaidhean fhathast gan dèanamh an seo. Ach tha iomadh làrach eile air lethbhreac den fhaclair a ghabhal bho sheo agus a chur ann an cruthan eadar-dhealaichte:

Tha cead agad lethbhreac a ghabhail den fhaclair. Tha an copyright seachad air an leabhar. Ach iarrar ort aitheantas a thoirt don obair a rinneadh aig Sabhal Mór Ostaig, agus ceangal a dhèanamh air ais ris an làraich seo.


2008-08-14 CPD