An Sruth
Liosta
Bitheantas

2

a rèir

a rèir a chèile

a-bhos

mu dheireadh thall 's a-bhos

mu do choinneimh a-bhos

a-chaoidh

a-chaoidh

a-mach às mo shealladh ort is na thig nam ghaoith a-chaoidh a-rithist!

cha bhi e a' sgur a dh'obair a-chaoidh

cha bhi each-iasaid sgìth a-chaoidh

cha thachair sin a-chaoidh

cha till sinn a-chaoidh

a-mach

a-mach gun tug e

a-mach gun tug e aig peilear a bheatha

a-mach gun tug iad

a-mach leis!

a-muigh no a-mach

a' cur a-mach air a bheul

a' cur a-mach air a' bheul

a' cur a-mach air beul

air a bheilear a-mach

am bi thu a' dol a-mach gu tric?

am bu mhath leat dol a-mach gu biadh?

an cuspair air an robh sinn a-mach

an gabh a-mach a thoirt do chuideigin

anns a' chiad dol-a-mach

bheir e a-mach an tòrachd

bhris e a-mach a' caoineadh

bidh iad a' toirt sùilean a chèile a-mach daonnan

bidh mi a' dol a-mach uaireannan

cha dèan e cron sam bith dhut dol a-mach a-nochd

chaidh a' chùis air fad a thoirt a-mach am fianais an t-sluaigh

chaidh iad a-mach air a chèile

chaidh sinn a-mach a' coiseachd Dihaoine

chaidh sinn a-mach air a chèile

chaidh sinn a-mach air a chèile mu dheidhinn na dibhe

cò air a bheil thu a-mach?

coimhead a-mach air do shon fhèin

cuideigin a-mach às an àbhaist

cuir a-mach

cuir thu fhèin a-mach

cùm a-mach

cur a-mach air beul

dè 'n dol-a-mach a tha thu ris?

dè an cur-a-mach a tha ort os ìseal?

dè an dol a-mach a th' aige?

dè an dol-a-mach a th' aige a-nis?

faodaidh e bruidhinn a-mach air a shon fhèin

fhuair e a-mach gum b' fheàirrde e e air a' cheann thall

gabhaidh i an cuthach ma gheibh i a-mach

ma tha e cho math agus a tha e a' cumail a-mach

mar chlach a-mach às an adhar

rudeigin a leigeil a-mach

shìn e a-mach mar theine-gradaig

tha cur a-mach anabarrach aige

tha e a-mach air sin gun sgur

tha e air a bhith ris an dol-a-amach sin o chionn fhada

tha e air a' cheann-uidhe a thoirt a-mach

tha i a' cur a-mach air a beul

tha i a' toirt a-mach lagh

tha iad air a dhol a-mach air a chèile

tha iad fad' a-mach an dàimh

tha mi a' cumail a-mach gu

tharraing e a-mach às

thilgeadh e na chlostar a-mach

thoir a-mach à m' fhianais ort!

thoir a-mach às mo rathad iad

thoir a-mach ort!

thug e a-mach a' bhuaidh

thug e a-mach ceann-uidhe slàn sàbhailte

thug mi a-mach mo dhìol dheth

thug thu na faclan a-mach às mo bheul

tiugainn a-mach cuairt

a-mach

a-mach bho mo chridhe

a-màireach

reothairt an-diugh is conntraigh a-màireach

thèid mi gu Àrd Mhacha a-màireach

a-màireach

dè an seòrsa sìde a bhios ann a-màireach?

a-mhàin

ach a-mhàin

a-muigh

a-muigh no a-mach

air a' bhlàr-a-muigh

an taobh a-muigh a' bhaile

bha latha air a' bhlàr a-muigh againn

chòrdadh e rium gu mòr an saoghal a-muigh air an tuath fheuchainn

thoir am baile a-muigh ort!

a-nall

bha e a' falbh a-null is a-nall greis

a-nis

a-nis nuair a smaoinicheas mi air

cha tèid stad a chur air a-nis!

faodaidh tu fois a ghabhail a-nis

feumaidh mi cumail ri mo shaothair gun lasachadh a-nis

nach sinn fhèin a tha ann an staing a-nis!

tha a h-uile càil na bhùrach againn a-nis

tha Dòmhnall a' fuireach ann an Glaschu a-nis

tha mi a' cluinntinn gu bheil sibh a' fuireach ann an Sruighlea a-nis

tha sinn a' fuireach còmhla a-nis

tha sinn air ais aig an toiseach a-nis!

a-nochd

am faigh thu cothrom dol dhan cheòl a-nochd?

cha chreid mi gum bi mi aig a' chèilidh a-nochd

cha dèan e cron sam bith dhut dol a-mach a-nochd

dè tha thu a' dol a dhèanamh a-nochd?

tha coinneamh mhòr ga cumail a-nochd

tha mi ri coinneachadh ri Seumas a-nochd

a-nuas

cuideigin a thoirt a-nuas buille no dhà

thig a-nuas!

a-null

a' coiseachd a-null 's a-nall

a' siùdan a-null 's a-nall

bha e a' falbh a-null is a-nall greis

cha tèid e a-null no a-nall bhon fhìrinn

dol a-null thairis

tha iad a' brùthadh a-null 's a-nall air càch-a-chèile

a-raoir

an d'rinn sibh càil sam bith snog a-raoir?

an do chòrd an ceòl riut a-raoir?

bha i a' tarraing aiste a-raoir

bha mi a' casadaich gun sgur a-raoir

càit' an do dh'fhuirich sibh ann an Dùn Èideann a-raoir?

chosg mi cus airgid anns an taigh-sheinnse a-raoir

dh'fhuirich mi aig an taigh a-raoir

dh'fhuirich sinn ann an taigh-òsta ann am Bàgh a' Chaisteil a-raoir

ghabh sinn smùid a-raoir

tarraing an lìon a chuir mi a-raoir!

a-riamh

cha deach theab a-riamh le creig

a-rithist

's math t' fhaicinn air do chois a-rithist

a-mach às mo shealladh ort is na thig nam ghaoith a-chaoidh a-rithist!

an urrainn dhut sin a ràdh a-rithist, mas e do thoil e?

an-dràsta 's a-rithist

an-dràsta no a-rithist

bidh mi a' cluich tennis leatha an-dràsta 's a-rithist

bidh mi a' leughadh an Albannaich an-dràsta 's a-rithist

can a-rithist

chan eil rian gun dèan mi siud a-rithist

chì mi a-rithist thu

nan rachadh agam air a dhèanamh a-rithist

seo mise a-rithist!

tha e a' cur ris a-rithist!

tha e aige fhèin a-rithist

tha e air a bhonnan a-rithist

tha e shuas air a chois a-rithist

a-staigh

bi a-staigh air

bidh mi a' fuireach a-staigh mar as trice tron t-seachdain

a-staigh

an duine a-staigh

a-steach

a' brùchdadh a-steach air rudeigin

amadain a' gabhail a-steach far an stadadh an duine glic

bha a h-uile rud gu dòigheil gus an do chuir esan a theanga a-steach

bris a-steach air cuideigin

cha dèan math dhut do chuid feirge a bhruthadh a-steach

cha tàinig e a-steach orm riamh gun robh thu cho fliuch agus a tha thu

chaidh e a-steach air an doras

cò an Donas a leig a-steach thu!

cuir a-steach air

do shròn a chur a-steach ann an gnothach cuideigin eile

ghabh mi a-steach e

na bris a-steach air!

rudeigin a thoirt a-steach

seall cò thug an Donas a-steach!

tha e a' tighinn a-steach orm

tha mi dìreach an dèidh gluasad a-steach ann an taigh ùr

thàinig e a-steach orm

thàinig e a-steach orm mu dheireadh nach biodh iad a' tighinn

thèid sinn a-steach dhan taigh-sheinnse is gabhaidh sin tè-bheag

thig a-steach

thigibh a-steach

thoir a-steach air cuideigin

thoir dhomh crùb a-steach

a' bhòn-dè

bha mi ann an Dùn Èideann a' bhòn-dè

thuit Iain far a rothair a' bhòn-dè air a shlighe do dh'obair

a' bhòn-raoir

bha Altan a' cluich ann an Glaschu a' bhòn-raoir

aba

an nì a nì an dara h-aba subhach, nì e dubhach an t-aba eile

abachadh

gealach bhuidhe an abachaidh

abair

's e sin ri ràdh

's fhasa a ràdh na a dhèanamh

's fhasa ràdh na chur an gnìomh

's furasta dhut sin a ràdh!

's math mar a thuirt thu e!

(h)abair e!

a bheil teagamh sam bith ann mu na thuirt mi?

a bheil thu ag ràdh rium?!

a dh'aindeoin cò theireadh e

abair aghaidh!

abair call!

abair cràdh!

abair dosgainn!

abair faothachadh dhomh!

abair fhèin e!

abair gun...

abair iongnadh!

abair sealladh brèagha!

abair thusa banais!

abair thusa gun d'fhuair thu tìodhlac!

abair thusa pailteas!

an gille ris an abrar Iain

an tuirt e gum biodh e fadalach?

an urrainn dhut sin a ràdh a-rithist, mas e do thoil e?

bha a dh'anam/a bhathais air sin a ràdh rium

bidh daor an ceannach agad air na thuirt thu

cha leig thu leas sin a ràdh!

cha robh e ag ràdh diurra-bhig

cha tuirt e dùrd

cha tuirt e guth

cha tuirt e math no sath

cha tuirt e seadh no chan eadh

chan eil mi ri gabhail ri seo gun fiù facal a ràdh

chan eil thu ag ràdh rium!

chuala mi e ga ràdh

chuir na thuirt i clisgeadh orm

cùm cuimhne air na tha mi ag ràdh riut!

ghabh e na thuirt mi san t-sròin

gus a ràdh ann am beagan fhacal

gus a ràdh ann an dòigh eile

is mòr a ghabhainn mus canainn càil sam bith mar sin

leig mi na thuirt e mu mo chluasan

leis an fhìrinn a ràdh, rachainn às mo rian a-muigh air an tuath

mar as lugha a theirear mu dheidhinn is ann as fheàrr

mar as lugha theirear 's ann as fheàrr

mun abradh tu 'seachd'

mun abradh tu “slige-chreachainn”

na abair ach beag agus abair gu math e

na abair diog!

na gabh idir na their am fear ud mar smior na fìrinn

nuair a thàinig a' chùis gu aon is gu dhà, cha tuirt i guth

ris an abrar

tha e nam cheann sin a ràdh ris

tha fiughair mhòr agam ris a' bhanais, feumaidh mi a ràdh

tha rudeigin ri ràdh aige mun a h-uile rud

thuirt e a leòr

thuirt e e ann an cagar a chluinneas a h-uile duine

thuirt e e ann an dòigh gun tug e tàir oirre

thuirt e gun robh e tuilleadh is trang airson bruidhinn

thuirt e gun toireadh e mu thrì uairean a thìde

thuirt e ri clàr m' aodainn e

thuirt e san dol seachad gum biodh tusa fada gun tighinn

thuirt mi ris ann an clàr an aodainn

thuirt mi rithe an clàr a h-aodainn

àbhachdas

ball-àbhachdais

càil-àbhachdais

àbhachdas

nach eil càil-àbhachdais sam bith agad?

abhainn

a' coiseachd air bruach na h-aibhne

chuir iad le sruth na h-aibhne e

far an taine an abhainn 's ann as motha fuaim

far an taine an abhainn, 's ann as motha a fuaim

thar na h-aibhne

urchair an doill ris an abhainn

àbhaist

's àbhaist dhomh

a-mach às an àbhaist

b' àbhaist dha eagal am beatha a chur air a' chlann-sgoile

ciamar a tha sibh? tha mi nam àbhaist

cuideigin a-mach às an àbhaist

dè is àbhaist dhuibh a bhith a' dèanamh air latha mar seo?

is àbhaist dhomh

mar as àbhaist

mar as àbhaist dha

tha a h-uile rud mar as àbhaist fad na tìde

abhras

abhras a thoinneamh

ablach

dèan ablach de

ach

ach a-mhàin

ach ged a bha

cha robh air ach

achmhasan

thoir achmhasan do

thoir achmhasan do chuideigin

thug e achmhasan dhomh

acras

air acras

air mo tholladh leis an acras

tha 'n t-acras dham tholladh

tha 'n t-acras gam tholladh

tha an t-acras orm

tha mi air mo tholladh leis an acras

tha mi leis an acras

tha mi tinn leis an acras

ad

ma thig an ad dhut, cleachd i

sin agad ite nad ad!

adag

's cho math sguab ri adaig dheth

adhar

a-mach às an adhar

cha robh oiteag fhèin san adhar

cho gorm ris an adhar

imich an talamh agus an t-adhar

mar chlach às an adhar

adharc

adharc a' phailteis

bha mi air adharcan caisgeil

tha adharcan fada air a' chrodh ann am Barraigh

tha adharcan fada air a' chrodh ann an Èirinn

adhart

a' dol air adhart

a' tighinn air adhart

agus mar sin air adhart

air ais is air adhart

bàs a' chinn-adhairt

bidh an là a' fàs fada nas giorra bhon Dàmhair air adhart

gabh dìreach air t' adhart

mar as fhaide a thèid e air adhart, is ann as miosa a tha e a' fàs

nas fhaide air adhart anns an latha

tha a h-uile càil a' dol air adhart glan fhèin

tha mi a' dol air adhart cho math agus as urrainn dhomh

thèid sinn air adhart leis

thig air adhart

adhartas

chan eil sinn a' dèanamh adhartais sam bith an seo

tha sinn a' dèanamh adhartais

adhbhar

a' sabaid gun adhbhar

adhbhar mo sgeulachd

air an adhbhar sin

chan eil adhbhar gàire ann

dìmeas gun adhbhar

gun adhbhar sam bith

is e adhbhar caillte a tha ann

nam biodh adhbhar air

nan robh adhbhar sam bith ris

tha adhbhar math aige ris

tha i tro chèile agus chan ann gun adhbhar math

agam

chan eil agam air

tha agam ri

àgh

sonas is àgh ort

àgh

nach fhàg thu an coimpiutair aig an taigh, an ainm an àigh

agh

reamhar mar agh

aghaidh

's ann ort a tha an aghaidh

a' breabadh an aghaidh nan dealg

abair aghaidh!

aghaidh a chur air an obair mu do choinneimh

aghaidh a chur air na siantan

aghaidh a thoirt air cuideigin

aghaidh a thoirt gu dalma air rudeigin

air aghaidh na talmhainn

air d' aghaidh cho luath 's a tha agad

air mo shon no nam aghaidh

an aghaidh

an aghaidh an fhionna

an aghaidh an ranna

an aghaidh do dheòin

an aghaidh do thoil

an aghaidh dùil

às an aghaidh

car an aghaidh cuir

chaidh an cur an aghaidh a chèile

chan eil lagh an aghaidh na h-èiginn

chuir e aghaidh orm mu dheidhinn

cuir aghaidh air

cuir air aghaidh

cuir an aghaidh cuideigin

feumaidh sinn aghaidh a chur air an dùbhlan

rach an aghaidh nam peilearan

tha aghaidh a' choin duibh ort!

tha an t-eagal orm gu bheil a' chùis nad aghaidh

tha e a' snàmh an aghaidh an t-srutha

tha e gu dubh na aghaidh

tha i gu dubh na aghaidh

tha mi gu dubh na aghaidh

thèid iad nar n-aghaidh

thoir aghaidh ri

thug e an aghaidh orm

àicheadh

chan eil àicheadh air

chan eil mi a' dol às àicheadh

cuir às àicheadh

rach às àicheadh

aig

aige sin fhèin

àigh

taing don Àigh!

aighear

na theine-aighir

aighearach

cho aighearach ri smeòraich

aighearrach

's e òlach aighearrach a tha ann dheth

aigne

cho luath ri aigne

ailbhe

beò air an ailbhe

aileag

tha an aileag orm

àilgheas

na dèan àilgheas air tìodhlac

àill

àill air n-àill

dè b' àillibh?

aimhleas

's toil leis gu mòr aimhleas a dhèanamh

buannachd a thoirt à aimhleas cuideigin eile

aimhreit

aimhreit a thogail

dìreach gus aimhreit a thogail

na dùisg aimhreit

na tarraing aimhreit ort fhèin

tha e a' toirt buannachd à aimhreit chàich

thog e aimhreit air fhèin

aimhreiteach

is e ceist aimhreiteach a tha ann

aimlisg

tha e ann an aimlisg

aimsir

san aimsir chèin

àin

ri àin an latha

aindeoin

a dh'aindeoin 's na rinn e

a dh'aindeoin cò theireadh e

a dh'aindeoin dè dhèanadh e

a dh'aindeoin sin

a dh'aindeoin sin air fad

a dheòin no a dh'aindeoin

ga aindeoin

aingealach

tha mo làmhan san aingealaich

aingidheachd

sloc na h-aingidheachd

ainm

's e Seònaid an t-ainm a tha orm

ainm Dhè a thoirt ann an dìomhanas

an ainm an àigh

an ainm an àigh!

an ainm Nì Math!

an t-ainm gun an tairbhe

c' ainm a th'ort?

Cainmeag

Cainmean

dè an t-ainm a tha ort?

dè an t-ainm-cinnidh a tha ort?

fhuair e an t-ainm sin

leig leam an ainm Nì Math

leis an ainm

nach fhàg thu an coimpiutair aig an taigh, an ainm an àigh

tha an t-ainm aige ri ruith air mo theangaidh

ainmich

ghabh i san t-sròin e nuair nach deach a h-ainmeachadh

mar a dh'ainmich mi gu h-àrd

ainneamh

uair ainneamh a bhios mi a' dol ann

uair ainneamh a cheannaicheas mi iris na làithean seo

air

air cho math 's gu bheil iad

is e Iain a tha air

air sàilleibh

chaidh a fastadh air sàilleibh a cuid uidheamachaidh

airc

ann an airc

nì airc innleachd

tha e ann an airc

àird

air àird a' chuain

anns gach àird

cridhe na h-àirde deas

cuir àird air

tha anail aige an àird a chlèibh

àirde

aig àirde do chlaiginn

air àirde a' chuain

anns na h-àirdibh

cuir an àirde

sheas e an-àirde na steòc

aire

aire a thoirt far rudeigin

an aire air do cheann

an aire dhut fhèin!

an aire dhut!

an aire nach bris thu e

an aire ort fhèin

an tug iad an aire dhut idir?

cha tug e an aire dhomh

gabh an aire!

ghlac e m' aire

gun aire do dhuine sam bith

thoir an aire

thoir an aire bhuaithe, 's e duine aithghearr a th' ann

thoir an aire dhut fhèin!

thoir an aire do do ghnothaichean fhèin

thoir an aire do rudeigin

thoir an aire!

àireamh

àireamh a ceithir

àireamh a còig

àireamh a deich

àireamh a dhà

àireamh a h-aon

àireamh a h-ochd

àireamh a naoi

àireamh a seachd

àireamh a sia

àireamh a trì

às an àireamh

cuir an àireamh nan naomh

airgead

's e call mòr airgid a tha ann

's e gaol an airgid freumh gach uilc

's e sgeir-airgid a th' ann

's e sgeir-airgid a th' annad!

airgead a thoirt air falbh air èiginn

airgead air a dhol leis an t-sruth

an tug thu airgead-buidheachais don neach-fhrithealaidh?

bha suim shnog airgid air a cur mu seach aige nuair a chaidh e air chluainidh

bidh iad a' cosg tòrr airgid air aodach

cha sgar e ris air òr no air airgead

chosg mi cus airgid anns an taigh-sheinnse a-raoir

tha airgead gun chrìoch aice

tha airgead gun chrìoch aige

tha e cho dìonach ri botal leis an airgead aige

tha e na sgeir-airgid

tha iad a' dèanamh airgid mar na sligean

tha iad gu dona dheth a thaobh airgid

airidh

's olc an airidh dha!

's olc an airidh e

b' olc an airidh gun tachradh dochann dhut

bu mhath an airidh e

fhuair e na robh e airidh air

fhuair i an rud air an robh i airidh

is math an airidh dhaibh

is math an airidh dhut

is math an airidh dhut e

is math an airidh thu!

moladh dhan duine a tha airidh air!

tha an saothraiche airidh air a dhuais

tha e airidh air a thuarastal

airleag

an airleig

àirneis

àirneis a chur an àiteigin

airson

a bheil thu airson pòsadh? Chan eil na pòsadh!

ag ullachadh airson an turais

airson an uair mu dheireadh

airson na rinn thu dhomh

bidh sinn a' coinneachadh ri chèile airson lòin gu tric

cha mòran ri fhaotainn agam airson mo shaothrach gu lèir

cha robh gu leòr ann airson a h-uile duine

ais

's e ceum mòr air ais a tha ann dhuinn

air ais is air adhart

an galar air ais

bha mi sa Chuimrigh dà là air ais

bha sinn air na làithean-saora faisg air Dùn Deagh fad ceala-deug dà bhliadhna air ais

bu mhath leam gu mòr dol air ais a Phatagonia an ath bhliadhna

chaidh a bualadh air ais

chan eil mi an dùil gum bi e air ais gus an Lùnastal

chùm e air ais mi

dhealaich sinn trì bliadhna air ais

dol air ais air do chuid obrach

fada air ais

leig e an dreuchd aige dheth bliadhna no dhà air ais

nì mi e cho luath 's a thig mi air ais

tha i an dèidh gluasad air ais gu Drochaid an Aonachain

thàinig air dol air ais air a chòmhradh

thig air d' ais!

aiseag

am fear a bhios fad' aig an aiseag, gheibh e thairis uaireigin

fhuair e aiseag na slàinte

thàinig aiseag na slàinte air

thar an aiseig

aisg

bha sinn air na làithean-saora faisg air Dùn Deagh fad ceala-deug dà bhliadhna air ais

tha e air an aisg

aisling

aisling caillich mar a dùrachd

bha aisling agam

ait

is ait leam a chluinntinn

àite

's fheàrr dhuinn dèanamh às an àite seo!

a bheil an t-àite sin fad' às?

a' fàgail àite do dhùthchais

air feadh an àite

àite-còmhnaidh seasmhach

an àit' air choreigin

an duine leis a bheil an t-àite

an t-àite far an deach mo thogail

anns a h-uile h-àite

anns an àite-thoisich

bha an t-àite a' cur thairis le daoine

bha mi gu math toilichte nuair a thàinig an ùine agam anns an àite sin gu crìch

bidh na h-uain air feadh an àite san Ògmhios

bu toil leam an t-àite fhaicinn

cha ghabh earbsa a chur ann an duine sam bith anns an àite seo

cha robh an t-àite-fuirich ach mu làimh

chaidh an t-àite aige innse dha

chan eil an t-àite a' tighinn orm

chan eil lorg no làrach air an àite

chuir sin na h-àite i

chuir sin nan àite iad

ciamar a bha an t-àite-fuirich agaibh ann an Geàrrloch?

cuideigin a bhuineas dhan àite

cuiridh sin nad àite thu

is caomh leam an t-àite seo

is iomadh àite-cuingeil san robh e

is toil leam an t-àite seo gu mòr

mu thuaiream an aon àite

tha am biadh anns an àite seo dìreach glan

tha an t-àite a' cur thairis leotha

tha an t-àite na ùpraid

tha an t-àite seo a' freagairt air an turasachd

tha an t-àite seo gu math sàmhach

tha an t-àite seo na bhùrach

tha goireasan math dha-rìribh anns an àite seo

tha mi a' cluinntinn gu bheil an t-àite sin snog

tha mi ag iarraidh àite far am faod a' chlann cluich

tha na h-òraidichean anns an àite seo math fhèin, nach eil?

tha thu san àite cheart

tha thu san àite cheart air a shon!

aiteal

fhuair mi aiteal dheth

aithghearr

a dh'aithghearr

bidh mi ann a dh'aithghearr

chì mi a dh'aithghearr thu

cuiridh mi sgairt ort a dh'aithghearr

tha e aithghearr air rudan a thogail

aithghearrachd

ann an aithghearrachd

aithlis

dèan aithlis air cuideigin

aithne

aithne gun chuimhne

an aithne dhut an rathad?

an aithne dhut Aonghas?

fad 's as aithne dhomh

tha aithne gun chuimhne agam air

tha aithne gun chuimhne agam oirbh

aithnich

cha b' aithne dha clach seach càbag

mar as fheàrr a dh'aithnichear e

tha e an doirbh an aithneachadh aon seach aon

aithreach

is aithreach leis

aithreachas

aithreachas a ghabhail mu dheidhinn

ceann goirt is aithreachas

cha dèan aithreachas mall bonn feuma

chan eil aithreachas sam bith orm

is dòcha gun gabh thu an t-aithreachas mu dheidhinn fhathast

tha mi a' gabhail an aithreachais

tha mi a' gabhail an aithreachais ris

aithris

a rèir aithris

chaidh an aithris aice thar na còrach gu tur

tha e air aithris an-dràsta

àlainn

b' àlainn do ghnùis nam b' iùlmhor do bheus

tha guth àlainn fhèin aice

Alba

a' siubhal na h-Alba

nan siùbhladh tu Alba bhon dàrna ceann gus an ceann eile

nuair a bha Alba na h-Albainn

rugadh mi ann an Alba

Albannach

Albannach gu smior

an e Albannach a tha annad?

thà dà thaobh air an Albannach

alla

alla a ghabhail de rudeigin

ghabh mi alla ris

allaidh

bha e cho borb ri madadh-allaidh

alt

air a h-uile h-alt

an altaibh a chèile

rudan a chur an altaibh a chèile

tha alt aige air

tha alt aige air a h-uile càil

altachadh

gabh altachadh a bheatha

altaich

dh'altaich iad beatha a chèile

na geugan agad altachadh

àm

aig amannan sònraichte

aig amannan, bidh i a' dol na boil

aig an àm seo

aig an aon àm

aig aon àm de mo bheatha

aig aon àm na mo bheatha

àm na curachd

àm na h-èiginn

àm nan làithean-saora

àm sam bith a thogras tu

an àm feuma

an t-àm a dh'aom

an t-am seo an ath bhliadhna

an t-àm seo an-uiridh

an t-àm seo bhliadhna

ann an àm feuma

anns an àm ri teachd gun dàil

bho àm gu àm

bho àm nan cian

bi gaisgeil ri àm cruadail

chan e àm dàlach a th' ann

fada san àm air thoiseach

is math nach robh mo laochan timcheall aig an àm

mar a bhios an t-àm a' dol seachad (air sgiathan na gaoithe)

mu àm na Nollaige

mun àm seo

mun àm seo an-dè

mun àm seo an-uiridh

san àm a dh'aom

san àm a dh'fhalbh

san àm fad' air thoiseach

san eadar-ama

tha 'n t-àm ann

tha an t-àm agad cùl na còmhla thoirt dha

tha an t-àm againn falbh

tha an t-àm ann a bhith ga dhèanamh

tha an t-àm ann èirigh

tha Dùn Èideann a' cur thairis aig àm na fèise ann

tha film air BBC Alba aig an àm seo mar as trice

timcheall air an àm sin

am

aig amannan

amadan

amadain a' gabhail a-steach far an stadadh an duine glic

an òinseach a' càineadh an amadain

dèan amadan de

le spionnadh an amadain

rinn e amadan dhìom

rinn i amadan dheth

amaideas

a leithid de dh'amaideas!

amail

cuir amail air

amais

is math a dh'amais thu!

amalaich

do theanga amalachadh ann an gnothaichean dhaoine eile

amar

a' dol dhan amar-shnàimh

amen

chan eil ann ach an t-amen

amhach

ann an amhaichean a chèile

bidh e a' seasamh nam amhaich

ge b' oil le m' amhaich

ge b' oil led amhaich

grèim amhaich a thoirt air cuideigin

sheas na faclan nam amhaich

amhail

air an amhail cheudna

amhairc

am fear nach amhairc roimhe, amhaircidh e na dhèidh

dh'amharc e orm le nimh

amharas

tha amharas aice

amharc

dh'amharc e gu geur orm ann an clàr an aodainn

san amharc

amharcach

bha sin amharcach bhuat

àmhghar

tha e ann an àmhghar

an seo

a bheil thu a' tighinn an seo gu tric?

tha an lòn an-còmhnaidh snog an seo

tha mi gu math toilichte an seo

tha rudan gu math sàmhach an seo

an-asgaidh

chan eil port an-asgaidh ann

an-dè

an deach thu dhan bhall-choise an-dè?

cha b' ann an-diugh no an-dè a rugadh mise

an-diugh

air sgeul an-diugh is air falbh a-màireach

an latha a th' ann an-diugh

an-diugh fhèin a thàinig mi

cha b' ann an-diugh no an-dè a rugadh mise

cha robh còir agad a bhith ag obair an-diugh idir idir ann

chan eil mi a' faireachdainn ach meadhanach an-diugh

meal do naidheachd an-diugh!

reothairt an-diugh is conntraigh a-màireach

san latha a th' ann an-diugh

san latha a tha ann an-diugh, rachadh duine ann no às

tha i làn spionnaidh an-diugh

tha i rud beag fuar an-diugh

tha i snog an-diugh

tha mi car cugallach air na casan an-diugh

tha na casan car cugallach fodham an-diugh

an-dràsta

an dèan sinn sin an-dràsta fhèin?

an-dràsta

an-dràsta 's a-rithist

an-dràsta fhèin

an-dràsta no a-rithist

anns an t-suidheachadh a tha againn an-dràsta

bidh mi a' cluich tennis leatha an-dràsta 's a-rithist

bidh mi a' leughadh an Albannaich an-dràsta 's a-rithist

dè tha sibh a' cur ris an-dràsta?

dìreach an-dràsta

mar a tha cùisean an-dràsta

tha a' chlann air na làithean-saora an-dràsta

tha an cnatan air tòrr dhaoine an-dràsta

tha an duine agam air falbh an-dràsta

tha cor math dha-rìribh air an-dràsta

tha cus strì na mo bheatha an-dràsta

tha e air aithris an-dràsta

tha e air an leabaidh air a dhruim-dìreach an-dràsta

tha e far na dibhe an-dràsta

tha fèill mhòr air an-dràsta

tha i air falbh an-dràsta

tha iad a' fuireach ann am Port Rìgh an-dràsta

tha mi a' dol fodha le obair an-dràsta

tha mi a' fuireach nam aonar ann am meadhan a' bhaile-mhòir an-dràsta

tha mi a' lorg obrach an-dràsta

tha mi aig an taigh an-dràsta

tha mi an sàs ann an tòrr rudan an-dràsta

tha sinn cianail fhèin trang an-dràsta

tha sinn garbh fhèin dripeil an-dràsta

an-earar

cha tèid agam air a bhith ann a-màireach ach bidh mi ann an-earar

an-uiridh

an t-àm seo an-uiridh

an-uiridh

chuir mi seachad ceala-deug ann am Patagonia an-uiridh

dh'eug m' athair an-uiridh

anabarrach

anabarrach fhèin

anabarrach fhèin math

anail

bha anail na uchd

bha h-anail na h-uchd

bha m' anail nam uchd nuair a ràinig mi mullach na beinne

bha m' anail rim uchd

cha robh anail bheò ann

cha robh anail sam bith agam

gabh anail

gabh t' anail

leig anail

t' anail a leigeil

t' anail nad uchd

tha a h-anail na h-uchd

tha anail aige an àird a chlèibh

tha anail na uchd

tha m' anail nam uchd

thug an sealladh m' anail air falbh

anam

air m' anam!

bha a dh'anam/a bhathais air sin a ràdh rium

cha mhòr gu bheil càil ann ach an t-anam

cha robh anam beò ri fhaicinn

cha robh anam/duine beò ann

cha tug e an t-anam às

chan eil anam beò san rathad a-nis!

fois Dhè dha anam

m' anam is m' aodach ort!

na biodh a dh'anam ort!

anmoch

's fheàrr cur anmoch na gun chur idir

's fheàrr èirigh anmoch na bhith gun èirigh idir

's fheàrr piseach anmoch na a bhith gun phiseach idir

's fheàrr piseach anmoch na bhith gun phiseach idir

a' fàs anmoch

bidh mi a' dol a chadal aig aon uair deug air a' char as anmoiche

bidh mise anmoch a' tighinn dhachaigh a-màireach

go h-anmoch

tha e a' fàs anmoch

tha e rud beag anmoch san latha gus d' inntinn atharrachadh

thug i a dhìol is a dhonas dha nuair a thàinig e dhachaigh anmoch

ann

mas ann mar sin a tha e

annas

's e annas a th' ann

's e annas mòr a th' ann

chaidh an t-annas mòr a chur air

anntlachd

an anntlachd a chumail thall

ànradh

guma h-ànradh dha!

guma h-ànradh dhut!

tha e a' ruith air ànradh

aodach

bidh iad a' cosg tòrr airgid air aodach

cha robh stiall aodaich air

chaidh an t-aodach a-steach

chan eil stiall aodaich air

fo aodach

leig e dheth an t-aodach aige

m' anam is m' aodach ort!

saoilidh mi gum bi agam ri aodach ùr a cheannach airson na bainnse

aodann

aodann a' chuain

às an aodann

bha de dh'aodann agam an leabhar agad a ghabhail air iasad

bheir sin am fiamh-gàire bhon aodann aige

sheall mi air ann an clàr an aodainn

thug e sgleog anns an aodann orm

thug e slaic anns an aodann orm

thug mi dha an clàr an aodainn e

thuirt e ri clàr m' aodainn e

thuirt mi ris ann an clàr an aodainn

thuirt mi rithe an clàr a h-aodainn

aog

bha mi gus a dhol aog leis an acras

tha dath an aoig air

aoibhneas

ann am breisleach aoibhneis

aoir

an òinseach ag aoir an amadain

aois

aig an aois aig a bheil mise

aois a' gheallaidh

cha do laigh an aois ort

dè an aois a tha thu?

tha an aois a' laighe air

tha an aois a' tighinn air

tha e aon bhliadhna dh'aois

tha e ceithir bliadhna dh'aois

tha e còig bliadhna dh'aois

tha e dà bhliadhna dh'aois

tha e deich bliadhna dh'aois

tha e naoi bliadhna dh'aois

tha e ochd bliadhna dh'aois

tha e seachd bliadhna dh'aois

tha e sia bliadhna dh'aois

tha e trì bliadhna dh'aois

thig gu aois

aom

an t-àm a dh'aom

aom do chluas rium

aomaibh na cluasan agaibh rium

dh'aom i leis

san àm a dh'aom

sna làithean a dh'aom

aon

's ann às an aon cheàrnaidh a tha iad

's ann às an aon nead a tha iad a' tighinn

's e an aon rud a th' ann

's e fhèin an t-aon duine

a dh'aon bhàgh

a dh'aon bheum

a dh'aon fhacal

a dh'aon ghnothach

a dh'aon obair

a h-aon deug

a lìon aon is aon

aig an aon àm

air an aon rèir ri

àireamh a h-aon

anns an aon dòigh

aon is aon

aon mu seach

aon turas an comhair na bliadhna

cha robh ann ach aon duine

chan eil agad ach an aon duan

chan eil aige ach an aon duan

cuideigin a chur air an t-seachran a dh'aon ghnothach

fàs na h-aon oidhche

le aon inntinn

nuair a thàinig a' chùis gu aon is gu dhà, cha tuirt i guth

nuair a thàinig a' chùis gu aona cheann

nuair a thàinig e gu aon is gu dhà

nuair a thig e gu aon is gu dhà

o chionn aon fhichead bliadhna

tha e an doirbh an aithneachadh aon seach aon

tha e anns an aon suidheachadh rium fhèin

tha e aon bhliadhna dh'aois

tha e aon uair deug

tha mise an sàs anns an aon obair

thàinig e a dh'aona ghnothach

thàinig sinn gu aon is gu dhà

aonais

às aonais

bidh agad ri dèanamh às aonais

tha mo leòr agam às aonais

aonar

an robh i na h-aonar aig a' chèilidh?

nad aonar

tha mi a' fuireach nam aonar ann am meadhan a' bhaile-mhòir an-dràsta

aonaranach

tha mi caran aonaranach

aonta

cuir aonta ri

tha mi a' toirt aonta do na tha thu ag ràdh

aosta

cho aosta ris na bruthaichean

eadar òg agus aosta

fàs aosta

aotrom

's e duine aotrom a th' ann dheth

cho aotrom ri ceum na h-òige

cho aotrom ri frois-cluarain

cho aotrom ri ite

cho aotrom ri iteag

cho aotrom ri oiteag nam beann

tha e cho aotrom ri iteag

àrach

chan eil àrach agam ort

àraich

na bi ag àrach ormsa!

aran

aran is lite a chumail ris an teaghlach

cho daor ris an aran mhilis

cò aca as fheàrr leat, aran geal no aran ruadh?

cumaidh e aran is lite riutha fad a' gheamhraidh

cumaidh sin aran is lite riut

is fheàrr aran gun ìm na a bhith gun aran idir

tha mi a' feuchainn ri aran a chumail rium fhìn

àrd

a' bhò as miosa a tha sa bhuaile, is i as àirde geum

an rathad àrd

cho àrd ri sròn nan uaislean

cò an tè àrd a tha thall an sin?

mar a dh'ainmich mi gu h-àrd

tha e àrd is ìseal mu seach

tha e pailt cho àrd riut

tha reothart gu math àrd ann sa Mhàrt

àrdan

tha àrdan a' tighinn air

às

dèanamh às

ascaoin

caoin air ascaoin

astar

's e astar fada a tha ann

aig astar

barrachd astair a chur ort

bha iad a' falbh aig astar beothail

fad' air astar

mu mhìle gu leth a dh'astar bhuam

tha iad a' dol aig astar math

tha iad astar math bho chèile

at

leigeil air at

àth

àth na sùla

ath bhliadhna

an ath bhliadhna

an t-am seo an ath bhliadhna

athainn

cuir athainn air

athair

bu dual dha sin bho athair

dèanamaid roinn mhic is athar air

dh'eug m' athair an-uiridh

mac mar an t-athair

athais

a' chiad athais a bhios orm

atharrach

chan eil atharrach air

atharrachadh

's ùrachadh atharrachadh

atharrachadh-nan-gràs

thàinig an t-atharrachadh gu math riut

atharraich

dh'atharraich e port

tha e rud beag anmoch san latha gus d' inntinn atharrachadh

bac

bac na thùs e

cha bhac sìon e

bacadh

bacadh a chur air cuideigin

cuir bacadh air

bacag

cas-bhacaig a chur air cuideigin

bacan

air na bacain

bachlag

a falt na bachlagan aice

bad

am badeigin

am badeigin air cùl an t-seanchais

am badeigin timcheall oirnn

ann am badaibh a chèile

anns a' bhad

chaidh iad am badaibh a chèile

chan urrainn dhomh a dhèanamh dìreach anns a' bhad!

ghabh sinn gràin air a chèile sa bhad

sa bhad

thig dhachaigh sa bhad

badhbh

eadar a' bhadhbh 's a' bhuarach

bagair

bha na speuran a' bagairt uisge

tha e a' bagairt air an uisge

bàgh

a dh'aon bhàgh

bàidh

bàidh a dhèanamh do chuideigin

bail

dèan bail air

baile

a dh'ionnsaigh a' bhaile-mhòir

aig baile

air oir a' bhaile-mhòir

an taobh a-muigh a' bhaile

an toil leat am baile-mòr?

ann am meadhan a' bhaile

cha robh mi ag iarraidh baile mo dhùthchais fhàgail

choinnich mi riutha am meadhan a' bhaile Diardaoin

cuir cuideigin ri tìde a' bhaile

dèan breacan à baile

meadhan a' bhaile-mhòir

ri taobh baile-mòr Bhaile Àtha Cliath

ri tìde a' bhaile

tha an taigh agam ann an iomall a' bhaile-mhòir

tha e am beul a' bhaile

tha i na làn beòil aig a' bhaile

thoir am baile a-muigh ort!

thoir am baile ort!

Baile Àtha Cliath

's ann à Baile Àtha Cliath a tha mi

baile-mòr

air iomall a' bhaile-mhòir

bàinidh

air bhàinidh

bàinidh

chaidh an cù air bhàinidh

bainndean

guirean air tòin bainndein

bainne

tha e ag iarraidh a' bhò a reic agus a bainne òl

tha mi cho blàth ri bainne an tac an teine

bàirneach

cho teann ri bàirneach air sgeir

bàith

bog bàthte

balach

a bhalaich ort!

bidh balaich nam balaich

cha ghabh ceann bodaich cur air balach

shin thu fhèin, a bhalaich!

balbh

chaidh m' fhàgail bog balbh

balbhadh

bha e na bhalbhadh dhuinn

balgair

's e balgair beag grànda a tha ann!

cùm air falbh on bhalgair ud!

balgan

cho maol ri balgan-buachrach

ball

air ball

ball-àbhachdais

ball-coise

an deach thu dhan bhall-choise an-dè?

bidh mi a' cluich ball-coise gu tric

cluicheamaid ball-coise

balla

chuir sin ri balla mi

ballachdair

rinn iad ballachdair dheth

ballan

thionndaidh e am ballan beul fodha

bàn

cho bàn ris an liadhaig

banais

tha fiughair mhòr agam ris a' bhanais, feumaidh mi a ràdh

banais

saoilidh mi gum bi agam ri aodach ùr a cheannach airson na bainnse

bannag

Oidhche nam Bannag

barail

a rèir mo bharail

cho fada ri mo bharail

dè do bharail mu dheidhinn?

dè do bharail orra?

dè do bharail?

fada na bharail

na mo bharail

tha i ceart na mo bharail

tha thu faoin nad bharail

thoir barail

bàrd

's bàrd den chiad ìre a tha ann

cho fileanta ri bàrd

bàrdachd

tha bliadhnaichean ann nach robh mi bàrdachd

tha làmh aige sa bhàrdachd

bàrr

bha mi aig bàrr mo chèille le iomagain

bho bhun gu bàrr

brod a' bharra

bun agus bàrr na cùise

cha dèan mi bun no bàrr dheth

cha ghabh bàrr toirt air

chan eil bun no bàrr aige

chan urrainn dhomh bun no bàrr a dhèanamh dheth

tha sin a' toirt bàrr air na chunnaic mi riamh!

tha sinn a' toirt bàrr air na chunnaic mi riamh!

thàinig e gu bàrr mo theangaidh a ràdh ris

thoir bàrr-urraim air

tighinn gu bàrr

barra

chaidh fhàgail air na barrachan

barrachd

a bharrachd

a bharrachd air

a bharrachd air sin

agus a bharrachd air sin

agus mòran a bharrachd air sin

barrachd astair a chur ort

bhuannaich e barrachd na chaill e

chuir i barrachd eòlais oirre

tha fada bharrachd ùine agam a-nis gus rudan a dhèanamh

tha gu leòr is barrachd aige

thachair barrachd is a sheise ris

barras

a bharras air sin

bàs

gu latha mo bhàis

is e strì gu bàs a tha ann

mo mhionnan air a' bhàs!

ri bàs

ri ospagan a' bhàis

ri uchd a' bhàis

ri uchd bàis

sabaid gu bàs

tha am bàs air Calum

tha an truaghan a' dol bàs

tha e a' cur ris a' bhàs

tha e a' dol bàs

tha e a' gleac ris a' bhàs

tha e air leabaidh a bhàis

tha e an grèim a' bhàis

tha e an uchd a bhàis

tha e ceum bhon bhàs

tha e ri uchd a bhàis

tha e ri uchd a' bhàis

tha iad a' dol bàs

tha miann bàis agam a faicinn

tha miann bàis agam fheuchainn

thàinig tuar a' bhàis air

bas

bonnach air bhois, cha bhruich e is cha loisg

cas no bas

bás

gu deimhinne!

bàsaich

theab mi bàsachadh

bàta

a chall a' bhàta a lorg saoireid

bàta agus seòl slàn rithe

bha am bàta a' ruith ron ghaoith thar nan tonn

chaidh am bàta thairis orra

tha dà thaobh air a' bhàta

bàth

bha i an impis a bhith air a bàthadh

dìle-bhàthte

bàth

tha e na dìle-bhàthte

theab mi bàthadh

bàthach

cho leathann ri ceann na bàthcha

bathaich

bidh a gam bhathachadh gu cùl an dà chluais

bathais

's ann air a tha a' bhathais

bha a dh'anam/a bhathais air sin a ràdh rium

bho bhonn gu bathais

cuir craiceann a' bhuinn air do bhathais

na biodh a bhathais ort!

nach ann ort a tha a' bhathais!

beachd

am beachd

am beachd dol dhachaigh

an dèidh beachd a ghabhail air a' chùis ann am mionaideachd

às a bheachd

às do bheachd

beachd a chur ann an suarachas

beachd a ghabhail air rudeigin

beachd a nochdadh mu rudeigin

beachd math

bi a' gabhail beachd air!

cha robh mi am beachd air

cha toir dithis an aon bharail seachad

chan eil e am beachd a dhèanamh idir

cùm do bheachd agad fhèin

dè do bheachd air an deise seo?

dè do bheachd?

dè tha thu am beachd ceannach?

den aon bheachd

den bheachd

den bheachd gu

dh'fhàg e a bheachd

feumaidh mi beachd a ghabhail air

gabh beachd air

gabhaidh mi beachd air

is fhiach beachd a ghabhail air

mas math mo bheachd

na mo bheachd

o bheachd

tha car de bheachd agam mu dheidhinn

tha e a rèir do bheachd

tha e am beachd a dhèanamh

tha e fada na bheachd

tha e mòr na bheachd

tha mi den bheachd

tha mi eadar dà bheachd

tha mi thar mo bheachd

tha mise den aon bheachd

thàinig an smuain thugam

thar mo bheachd

beachdail

nach e do thùr a tha beachdail!

beag

's beag m' fhios

's beag nach dèanadh e gus an ceann-crìche aige a thoirt gu buil

's beag orm an obair agam

's beag orm an obair seo

's beag orm an t-Samhain

's beag orm e

's beag orm nuair a thachras sin

's e balgair beag grànda a tha ann!

's e sin an rud as lugha dragh dhaibh

's e sin an rud as lugha dragh dhomh

a bheag no a mhòr

a' chuid as lugha dheth

aig a' char as lugha

aig a' char as lugha dheth

air bheag

air bheag bithe

an fheadhainn bheaga

an toireadh tu sùil bheag air seo mas e do thoil e?

ann an uairean beaga na maidne

ba bheag a bha mi 'n dùil gu

ba bheag m' fhios air

beag air bheag

beag is beag

bha e uile gu beag stà

bu bheag orm sin a dhèanamh

car beag 's a' chòir

chan eil a bheag agam mu dheidhinn

chan eil a bheag ri chall agam

chan eil eagal air cho beag orm

cho beag ri dreathaan-donn

cho pailt ri clachan beaga maola air an tràigh

còmhradh beag a dhèanamh

dèan còmhradh beag

dh'fhàs mi cleachdte ris beag is beag

gu ìre bhig

is beag a bheireadh orm sin a dhèanamh

is beag an saoghal!

is beag m' fhios

is e saoghal beag a tha ann

mar as lugha a theirear mu dheidhinn is ann as fheàrr

mar as lugha is ann as fheàrr

mar as lugha theirear 's ann as fheàrr

na abair ach beag agus abair gu math e

nach e an saoghal a tha beag!

tha a chuid bheachdan is dhòighean aige fhèin

tha e gu beag feum dhomh

tha i rud beag fuar an-diugh

tha mi rud beag bodhar

thèid sinn a-steach dhan taigh-sheinnse is gabhaidh sin tè-bheag

togar càrn mòr de chlachan beaga

ùine bheag bhon taigh

beagan

a lìon beagan is beagan

ann am beagan fhaclan

biodh beagan toinisg agad

biodh beagan toinisge agad

gus a ràdh ann am beagan fhacal

mas math an ceòl feadalaich, fòghnaidh beagan dhith

o chionn beagan bhliadhnaichean

o chionn beagan ùine

tha beagan de Ghàidhlig na h-Èireann agam

beairteach

tha e cho beairteach ri spìocaire

bèal

Is léir don dall a bheul

bealach

am bealach-goirid a ghabhail

gabh bealach

Bealltainn

tha là-fèille ann timcheall air Là Bealltainn

bean

chan fhuirich am muir ri uallach is cha dèan bean luath maorach

ciamar a tha a' bhean agaibh?

cìoch nam ban marbha

duine fo spòig a mhnà

is bean-taighe an luchag na taigh fhèin

beannachd

beannachd Dhè ort

beannachd fhàgail aig cuideigin

beannachd leibh

cha lìon beannachd brù

leis na beannachdan

beannaich

a chiall beannaich mise!

Dhia beannaich oirnn!

Dia gad bheannachadh

Dia gad bheannachadh!

Dia gar beannachadh is gar sàbhaladh!

Dia gar beannachadh!

mus canadh tu 'beannaich mi'

nach e fhèin a tha cho beannaichte!

beannaichte

a chruitheachd bheannaichte!

bearradh

tha e an crochadh air bearradh cugallach

beart

a' bheart as fheàrr a dhèanamh de rudeigin

anns a' bheart

beatha

's ann air èiginn a thug e a bheatha às

's e do bheatha!

a-mach gun tug e aig peilear a bheatha

a' falbh aig peilear do bheatha

a' ruith aig peilear (dearg) a bheatha

aig aon àm de mo bheatha

aig aon àm na mo bheatha

aig peilear do bheatha

air do bheatha

air do bheatha na innis dha!

ann an cunnart do bheatha

b' àbhaist dha eagal am beatha a chur air a' chlann-sgoile

beatha coin

beatha thruagh

bha cabhag mo bheatha orm

bha ceannach a bheatha aige air

bha eagal mo bheatha orm

bheir e a bheatha às

cha chuala mi a leithid riamh na mo bheatha

chaidh e seachad oirnn aig peilear a bheatha

chan eil a' bheatha ach geàrr

chan eil mi ag iarraidh a bhith a' sealltainn thar mo ghuailne an còrr de mo bheatha

chan fhiach domh mo bheatha

chuir e a bheatha an cunnart air mo sgàth

dh'altaich iad beatha a chèile

do bheatha a thoirt à blàr

do bheatha dhan dùthaich

fad mo bheatha

falbh aig peilear do bheatha

far a bheil beatha tha dòchas

fhuair e às le bheatha

fhuair e eagal a bheatha

gabh altachadh a bheatha

is e làn dì do bheatha!

nach ann aige a tha a' bheatha thruagh!

ruith mi aig peilear mo bheatha

tàrr às le do bheatha

tha cus strì na mo bheatha an-dràsta

tha do bheatha an urra riut fhèin

tha mo bheatha an geall nas fhiach i

thàinig e ri a bheatha fhèin

thug e às aig peilear a bheatha

thug iad am beatha às

thug mi mo bheatha às

tlachd a ghabhail às a' bheatha

beathach

am fitheach a dh'èireas moch 's ann leis a bhios sùil a' bheathaich

beic

a' bogail is a' beiceadh le cuideigin

beinn

's toil leam dol a' coiseachd anns na beanntan

bèinn a dhèanamh de ghuirean

bha e cho mòr ri beinn

bha m' anail nam uchd nuair a ràinig mi mullach na beinne

bràighe na beinne

chan fhaic mi na beanntan leis an uisge

cho aotrom ri oiteag nam beann

cho daingeann ri Beinn Shianta

cho mòr ri beinn

ma bhios sìde mhath ann Didòmhnaich, thèid mi gu na beanntan

nà dèan beinn à guirean

beir

's ann dha a rug an cat an cuilean

an latha a bheireas an cuilean an t-ugh

beir a thaobh air

bhon latha a rugadh e

breith air cuideigin

cha b' ann an-diugh no an-dè a rugadh mise

is beag a bheireadh orm sin a dhèanamh

is binn guth an eòin far an do rugadh e

lom rùisgte mar a rugadh thu

nach ann ort a rug an cat an cuilean!

rug e air a' chothrom

rug e air breac

rug e an sgiath-chùil dhìom

rugadh anns a' Ghearran e

rugadh mi ann an Alba

beò

a bheil e fhathast beò?

agus mura bheil iad marbh, tha iad beò fhathast

an cuimhne nam beò

ann an tìr nam beò

beò air an ailbhe

bha e beò air èiginn

bidh mi an eire sin ri mo bheò

bith-beò

cha robh anail bheò ann

cha robh anam beò ri fhaicinn

cha robh anam/duine beò ann

chaidh am beò às

chan eil anam beò san rathad a-nis!

cho beò ri easaig

cho fada ri mo bheò

dè do bheò?

feumaidh tu tighinn beò air na tha agad

fhad 's as beò mi

fhad 's as beò thu

guma fada beò thu agus ceò às do thaigh

guma fada beò thu agus ceò às do thaigh!

guma fada beò thu!

ri do bheò

ri mo bheò

tha e beò air èiginn

tha e beò ann am fàrdaich

tha e beò fhathast

tha e beò san èiginn dhubh

tha i a' tighinn beò ann an dòigh mhòir

tha iad beò bho latha gu latha

tha iad beò san èiginn duibh

tha mi beò air èiginn

tighinn beò air rudeigin

beò-shlàint'

beò-shlàint' a thoirt

beothail

bha iad a' falbh aig astar beothail

gu math beothail

beud

's mòr am beud

's mòr am beud e

chan eil beud air

nach mòr am beud!

beul

's ann aige a bha am beul brèagha ris

's e beul a labhras ach 's e gnìomh a dhearbhas

's e beul gun fhàitheam a tha innte

a' cur a-mach air a' bheul

a' cur a-mach air beul

air a bheul fodha

air bheul a bhith deas

am beul a chèile

am beul a' bhàis

am beul na mara

am fear nach fhosgail a sporan, fosglaidh e bheul

beul an latha

beul gun fhàitheam

beul na h-oidhche

beul sìos ort!

beul-bòidheach

bha èigh nan creach na beul

bha mo chridhe nam mo bheul/na mo shlugan/na mo sgròban/nam uchd

cha ghabhte a' ghlas-ghuib cur air a beul

cha tèid fiach air beul dùinte

cuir am beul brèagha ort

cur a-mach air beul

dùin do bheul!

eadar dà bheul an dorais

làn gu beul

mu thimcheall trì mìosan air ais

ri beul puirt

shaoileadh tu nach leaghadh an t-ìm na bheul

tha a bheul nas miosa na ghnìomh

tha e am beul a' bhaile

tha e deas air a bheul

Tha i a' toirt a' bheòil bhrèagha dha

tha i na làn beòil aig a' bhaile

thug thu na faclan a-mach às mo bheul

thuit e air a bheul fodha

thuit e às a bheul

beulaibh

air beulaibh

air beulaibh an t-sluaigh

air beulaibh an teine

air mo bheulaibh

cùlaibh air a bheulaibh

cùlaibh air beulaibh

tha e cùlaibh ri beulaibh agad

beum

a dh'aon bheum

beum san dealachadh

gun bheum do

thoir beum air

thug e beum orm

Beurla

bha mi a' teagasg Beurla thall thairis fad bliadhna

beus

b' àlainn do ghnùis nam b' iùlmhor do bheus

bheag

tè bheag a ghabhail

bheatha

cuid de a bheatha

bheir

bheireadh e ort cur a-mach

thug an gobhar purradh air

bho

a' dol bhuaithe

tha e a' tighinn bhuaithe

bi

sin a bhith mar a tha e

biadh

a bhith na bhiadh is na cheòl

a bhith na bhiadh is na cheòl agad

a' dèanamh a' bhìdh dheth

am bu mhath leat dol a-mach gu biadh?

biadh a sparradh air cuideigin

cha robh am biadh a' tighinn ri mo chàil

chan eil sunnd ri biadh agam idir

don bìdh air!

rinn am biadh feum dhomh

tha am biadh anns an àite seo dìreach glan

tha e a' dèanamh a bhidhe dheth

tha mi ag ithe a h-uile seòrsa bidhe

thug an naidheachd mo chàil airson bidhe bhuam

bianan

sgap e na shoillse-bianain

bile

bha cop air a bhilean

bile

bile na creige

tha seula air mo bhilean

binn

chaidh binn a thoirt a-mach na aghaidh

cho binn ri smeòraich air geug

is binn guth an eòin far an do rugadh e

biod

air bhiod

biodag

air bhiodagan

tha iad an rùn nam biodag dha chèile

bìog

cha robh bìog aige

cha robh bìog aiste

bior

cho caol ri bior

bior

air bhioran

biorach

nach ann agad a tha an t-sùil bhiorach!

nach e do shròn a tha biorach!

bioraich

bhioraich mi mo chluasan

bioran

bha e air bhiorain gu sabaid

nach tu tha air bhiorain gus an obair a thòiseachadh

biorgadh

's tu a chuir am biorgadh annam!

bith

na dèan sin air chor sam bith!

thig a chèilidh oirnn uair sam bith

bìth

mar a' bhìth

bitheantas

ann am bitheantas

blaomaire

chan eil ann ach blaomaire

blàr

agus e na shìneadh air a' bhlàr

air a' bhlàr-a-muigh

bha latha air a' bhlàr a-muigh againn

blàr nan ceàrd

blàr nan con

thoir am blàr ort!

blas

blas a chur air seanchas

blas a' chrogain fhaighinn de rudeigin

cuir blas air seanchas

ghabh i blas a' chrogain dheth

ghabh mi blas a' chrogain dheth

tha blas coigreach aige

blasad

blasad/grèim a ghabhail

blàth

bha e blàth as t-earrach

blàth seasgair

cho blàth ri teine-mònach

tha mi a' faireachdainn blàth a-rithist

tha mi cho blàth ri bainne an tac an teine

blàthachadh

le blàthachadh smùide

bliadhna

turas an comhair na bliadhna

bliadhna

thog mi an imrich gu Dùn Deagh nuair a bha mi ochd bliadhna deug

blian

a' blianadh

bloigh

chan eil na bloigh!

cho mòr aig a chèile ri bò 's prabag

dh'ithinn bò

math na bà

tha e ag iarraidh a' bhò a reic agus a bainne òl

tha iad cho mòr aig a chèile ri bò is prabag

bò mhaol odhar agus bò odhar mhaol

bochd

cho bochd ri dìol-dèirce

dèan cobhair air creutair bochd

dh'fhàs e bochd

is bochd an càs e

tha e ann an cor bochd

bochdainn

a' bhochdainn ghorm

a' bhochdainn ghorm a bhith ort

chan eil aca ach a' bhochdainn ghorm

gun gabh a' bhochdainn iad!

bod

cho cinnteach 's tha bod air each

cho righinn ri bod sagairt

bodach

bodach a' chipein

cha ghabh ceann bodaich cur air balach

chaidh bodach a chur air

cuir bodach air

tha am bodach a' dol bhuaithe

bodan

's fheàrr sùgh a' bhodain na sùgh lodain

bodhar

cho bodhar ri cloich

cho bodhar ris an talamh

tha mi rud beag bodhar

thug e cluas bhodhar dhomh

bog

a' bogail is a' beiceadh le cuideigin

air bhog

bog bàthte

chaidh m' fhàgail bog balbh

dh'fhalbh e gu bog, balbh, bodhar

tha mi air bhog gu m' ugannan ann am fiachan

tha mi bog fliuch

bogadan

cuir air bhogadan

bogadh

's mithich dhuinn a bhith a' bogadh nan gad

a' bogadh nan gad

boganach

bromanaich is boganaich

bogha

bogha-froise

eadar am bogha 's an t-sreang

tha e eadar am bogha is an t-sreang

boglach

dol sa bhoglaich

bòidhchead

cha tèid bòidhchead nas doimhne na an craiceann

cha toir bòidhchead goil air a' phoit

bòidheach

beul-bòidheach

tha iteagan bòidheach air na h-eòin a tha fad' às

boil

aig amannan, bidh i a' dol na boil

air bhoil

chaidh e na bhoil

cuir air bhoil

tha e gam chur air bhoil

boile

a' falbh na bhoile

bha i dìreach air bhoile

cuideigin a chur air bhoile

boillsgeadh

fhuair mi boillsgeadh dheth

boinne

boinne air bhoinne

boireannach

's e boireannach càirdeil a tha innte

na boireannaich air thoiseach!

boiteag

ghabh e a' bhoiteag

bonaid

bidh bonaidean anns a' pholl

bonn

an làrach nam bonn

bho bhonn gu bathais

ceann no bonn

cha dèan aithreachas mall bonn feuma

cha toir e thar a bhonnan

cha toirinn bonn a h-ochd air

cha toirinn bonn-a-h-ochd air

cuir craiceann a' bhuinn air do bhathais

dè tha aig bonn seo uile?

dol gu bonn na cùise

le leum cheithir-bonn

na buinn a chur an taic

rudeigin a chur air bhonn

tha e air a bhonnan a-rithist

thoir na bonnan leat!

thug e na buinn às

thug e na buinn dha

thug iad na buinn asta

thug sin bonn-stèidh dhaibh

toirt dha na buinn

bonnach

bonnach air bhois, cha bhruich e is cha loisg

tha dà thaobh air a' bhonnach

bonnan

thug iad na bonnan leotha

borb

bha e cho borb ri madadh-allaidh

bòrd

cho lom ri bòrd

botal

chan eil ann ach guth na speacha sa bhotal

tha e cho dìonach ri botal leis an airgead aige

both

a' cur nam both dheth

bha e a' cur nam both dheth

bha e a' cur nam both dheth a' snàmh

bothan

chaidh bothan a chur air

cuir bothan air

brà

ag ithe mar a mheileadh brà

bràch

gu sìorraidh bràch

bradan

cho fallain ris a' bhradan

brag

thoir brag air

braide

braide a dhèanamh

bràigh

tha sin a' toirt bràigh-ghill air a h-uile nì

bràighe

bràighe na beinne

braim.botal

rachadh e mun cuairt nam biodh braim ann am botal ann

braodag

braodag a ghabhail

ghabh e braodag

braoisg

braoisg a chur ort

brat

fo bhrat na h-oidhche

brath

's ann aig na ròin a tha brath

's ann aige fhèin a tha brath carson

a' gabhail bratha orm

aig Nì math a tha fios/brath

bha e a' brath mo bhualadh

brath a ghabhail air cuideigin

chaidh brath a chur thugam mu dheidhinn

cuir brath

gabh brath air

tha an latha a' brath uisge

thàinig brath thugainn gun do chaochail e

thoir brath

bràthair

cia mheud bràthair a tha agad?

breab

a' breabadh an aghaidh nan dealg

breab san tòin

breac

breac-a'-mhuiltein

cho fallain ri breac

cho fallain ris a' bhreac

rug e air breac

breacan

dèan breacan à baile

brèagha

's ann aige a bha am beul brèagha ris

abair sealladh brèagha!

cuir am beul brèagha ort

Tha i a' toirt a' bheòil bhrèagha dha

tha itean brèagha air na h-eòin fad' às

brèaghachd

cha tèid a' bhrèaghachd seach an craiceann

breathas

air bhreathas

breibeil

a' breibeil 's a' buiceil ri cuideigin

breisleach

ann am breisleach aoibhneis

ann am breislich

bha e na bhreislich

chaidh e am breislich

chaidh mi nam bhreislich

chuir e am breislich mi

cuideigin a chur ann am breislich

cuir cuideigin ann am breislich

tha mi gu tur nam bhreislich

tha mi na mo bhreislich

breith

bho bhreith gu bàs

breith a thoirt à bruadar

co-là-breith sona dhut!

le còir-bhreithe

na toir breith a rèir choltais

na toir breith air duine air a thrusgan

breitheanas

gu Latha a' Bhreitheanais

Latha a' Bhreitheanais

breug

's e breug a th' agad

air cho math is gu bheil thu air na breugan

breug a ghabhail

cha sheas a' bhreug ach air leth-chois

tha a' bhreug na do phluic

tha e a' gabhail nam breug

thathar a' fàgail air gu bheil e ris na breugan

thog iad oirre gun robh i ris na breugan

thoir a' bhreug do

breugnaich

cha ghabh e breugnachadh

briathar

chuir e na briathran agam às an riochd

cuir ann am briathran

cuir rudeigin ann am briathran

sin mar a chuir e briathar air

briathar

cha gabh cho toilichte is a tha mi cur am briathran

brìdean

cho luath ris a' bhrìdean air an tràigh

brìgh

cainnt gun bhrìgh

seanchas gun bhrìgh

thàinig brìgh an t-seanchais dha ionnsaigh

thoir brìgh à

brìodal

a' brìodal ri cuideigin

a' mealladh cuideigin le brìodal

bris

an aire nach bris thu e

bhris e a-mach a' caoineadh

bhris e druim na h-obrach

bris a-steach air cuideigin

bris rudeigin na mhìrean

brisidh an dùthchas tro shùilean a' chait

faodaidh e do thogail no do bhriseadh

is urrainn dha do thogail no do bhriseadh

mura bheil thu buidheach, bris do shoitheach

na bris a-steach air!

rudeigin a bhriseadh na mhìrean

tha a cridhe briste

briseadh

aig briseadh na fàire

briseadh na fàire

briseadh-dùil a thoirt do chuideigin

briseadh-latha

chan eil briseadh puirt air

ri briseadh na fàire

brochan

a' dol na bhrochan

brochan a dhèanamh de rud

dèan brochan de

dèan brochan lom dheth

dèan càl no brochan dheth

dèanadh tu càl no brochan dheth

rinn e brochan dheth

rinn iad brochan lom dheth

rinn thu brochan dheth

rinn thu brochan lom dheth

tha e gu tur na bhrochan

tha i air brochan lom a dhèanamh den a h-uile càil

tha mo cheann na bhrochan

brod

's e brod a neach-ealain a tha innte

brod a' bharra

fhuair mi brod a chùram

tha sinn a' feuchainn ri brod a chumail air a' chùis

bròg

's toil leam na brògan seo gu mòr

cha bhithinn na bhrògan airson dad a chunnaic mi

chàin e mi gu mo bhrògan

chuir e na brògan aige air chùl

tha i cho sona ri bròg

broinn

a' tuiteam am broinn a chèile

am broinn a chèile

am broinn an taighe

chaidh a h-uile rud a bh' ann air a bhroinn

na bhroinn

na mo bhroinn

piseach air do phiseach agus piseach na do bhroinn

tha iad a' tuiteam am broinn a chèile

thuit e am broinn a chèile

bromanach

bromanaich is boganaich

brù

bu mhotha a shùil na a bhrù

tha brù mhòr air

bruach

a' coiseachd air bruach na h-aibhne

brùchd

a' brùchdadh a-steach air rudeigin

bruich

bonnach air bhois, cha bhruich e is cha loisg

bruidhinn

's furasta dhut fhèin bruidhinn

a bheil thu ag iarraidh bruidhinn ris?

a' bruidhinn mu mo dheidhinn

am b' urrainn dhut bruidhinn na bu shlaodaiche, mas e do thoil e?

am faod mi bruidhinn ri Anna?

am faod mi bruidhinn ri Màiri mas e do thoil e?

an duine a bhruidhinn an toiseach

an duine air an robh sinn a' bruidhinn

an robh thu a' bruidhinn ris on uair sin?

b' fheàrr leam gum b' urrainn dhomh Gàidhlig na h-Èireann a bhruidhinn

bha mi a' bruidhinn ris ma dheidhinn

bhiodh sinn a' bruidhinn Gàidhlig anns an dachaigh

bhuail e orm bruidhinn riut

bidh mi a' bruidhinn riut a-màireach

bruidhinn air thuaiream

bruidhinn gu luath

bruidhinn ri

bruidhinn ri cuideigin

bruidhinn ris an donas nuair a thig e

cha b' fhiach leis bruidhinn rinn

cha sguir iad a bhruidhinn

chan eil feum a bhith bruidhinn

chan eil feum dhut a bhith a' bruidhinn mu dheidhinn

chan eil feum sam bith a bhith a' bruidhinn air

chan eil i a' sgur a bhruidhinn idir

cò ma dheidhinn a tha thu a' bruidhinn?

cò ris a bha thu a' bruidhinn?

dè 'm feum a bhith bruidhinn?

dè am feum a bhith a' bruidhinn air?

faodaidh e bruidhinn a-mach air a shon fhèin

leig sinn leis bruidhinn air thoiseach oirnn

ma thachras gum bi thu a' bruidhinn ris

mar sin leat, bidh mi a' bruidhinn riut ann an ùine gun a bhith fada

na bi a' bruidhinn sgudail!

na bruidhinn ris idir

tha an tè ud a' bruidhinn cus

tha e mar a bhith a' bruidhinn ri each na chadal

tha e math air bruidhinn

tha e nam rùn bruidhinn ris

tha mi 'g iarraidh bruidhinn riut

thòisich iad a' bruidhinn orm

thuirt e gun robh e tuilleadh is trang airson bruidhinn

brùth

bha an ùine a' bruthadh orm

bruth

cha dèan math dhut do chuid feirge a bhruthadh a-steach

brùth

tha iad a' brùthadh a-null 's a-nall air càch-a-chèile

bruthach

a' dol leis a' bhruthaich

a' dol ris a' bhruthaich

a' fiaradh a' bhruthaich

a' togail a' bhruthaich

bruthach a dhìreadh

chaidh a h-uile dad leis a' bhruthaich às dèidh sin

chaidh sin uile leis a' bhruthaich o chionn fhada

cho aosta ris na bruthaichean

dhìrich sinn am bruthach

dol leis a' bhruthaich

leis a' bhruthaich

ris a' bhruthaich

tha e cho sean ris na bruthaichean

tha Màiri suas a' bhruthach

thilg mi leis a' bhruthaich e

thug e am bruthach air

buadh

fhuair e am buadh sin bho chuideachd

tha e de bhuadh aige misneachd a spreagadh ann an daoine

buadhach

sin euchd bhuadhach agad

buaidh

buaidh is piseach leat

buaidh na dibhe

fhuair e a' bhuaidh

fhuair e a' bhuaidh orra

fo bhuaidh

gun toir thu a-mach a' bhuaidh!

thoir buaidh air cuideigin

thug e buaidh air a chridhe

thug e buaidh mhòr air

tighinn fo bhuaidh cuideigin

buail

a' bualadh air a' chuspair

bha e a' brath mo bhualadh

bha mi às an lorg bhuailte gu tur

bhuail e nam inntinn

bhuail e nam inntinn gun robh e na thìde na slatan a phasgadh

bhuail e orm bruidhinn riut

bhuail e orm gun fhiosta

bhuail mi dubh is geal e

bhuail smuain orm

bhuail thu air cnag na cùise!

bhuail thu air!

bhuaileadh orm gu domhainn

chaidh a bualadh air ais

chan eil sin a' bualadh air a' chùis

feumaidh sinn bualadh oirnn!

ma bhuaileas tu cù, buail gu math e

buaile

a' bhò as miosa a tha sa bhuaile, is i as àirde geum

buailteach

tha e buailteach a bhith mòr na bheachd

tha e buailteach frionas a ghabhail

buain

a' buain creachainn

bha latha eile aig fear buain na mòna

bidh latha eile aig fear buain na mòna

buain/dèan maorach fhad is a tha an tràigh ann

cuir a' ghaoth agus buain a' ghaoithreag

gealach buain a' choirce

latha buain an lìn

tha a latha fhèin aig fear buain na mòna

buaireadh

cha robh mi ag iarraidh buaireadh a thogail

cuir buaireadh air

na tarraing buaireadh ort fhèin

buaireas

a' tarraing buaireis

bualadh

tha e a' bualadh orm

buan

gu sìorraidh buan

buannachd

bha e a' feuchainn ri buannachd a thoirt à aimhreit chàich

bidh e na bhuannachd dhut

buannachd a thoirt à

buannachd a thoirt à aimhleas cuideigin eile

buannachd a thoirt à rudeigin

cha tug e buannachd sam bith às

tha e a' toirt buannachd à aimhreit chàich

thoir buannachd à

thug mi buannachd às

buannaich

am fear nach meatraig, cha bhuannaich

buannaich

bhuannaich e barrachd na chaill e

bhuannaich e gun strì

buarach

eadar a' bhadhbh 's a' bhuarach

buatham

thàinig buatham fodham

thàinig buatham fodham toirt às mar a bha agam

buiceil

a' breibeil 's a' buiceil ri cuideigin

buidhe

's buidhe an tàmhachd

cearc-bhuidhe nan uighean mòra

cho buidhe ri sòbhrag

gealach bhuidhe an abachaidh

is buidhe leam

latha buidhe air choreigin

nach buidhe dhut!

buidheach

bidh e a' cur na buidhich orm

cuir a' bhuidheach air

mura bheil thu buidheach, bris do shoitheach

tha buidheach agam air

buidheachas

an tug thu airgead-buidheachais don neach-fhrithealaidh?

buil

's beag nach dèanadh e gus an ceann-crìche aige a thoirt gu buil

a bheil thu gus a thoirt gu buil?

a' tighinn gu buil

anns na builean

cha tàinig a' chùis gu buil mar a bha dùil agam rithe

chaidh agam air a thoirt gu buil

chìthear a bhuil

is e dearbhadh gnothaich a bhuil

rudeigin a thoirt gu buil

tha a' bhuil ort

thàinig e gu buil

thig gu buil

thoir gu buil

toirt-gu-buil

buile

sna builean

buileach

's e sin an dòigh as fheàrr buileach

a chaochladh buileach

agus nas fheàrr na sin buileach

buileach glan

cha mhòr nach eil e dall buileach

chan eil e buileach tathabal

dhìochuimhnich mi mu dheidhinn sin buileach

is i as fheàrr buileach

nas fheàrr buileach!

buille

air a bhuille-trot

buille air a' bhuille

buille-sùla fhaighinn de rudeigin

chan fhiach e buille

chuir am buille sin crìoch air

cuideigin a thoirt a-nuas buille no dhà

fhuair mi buille-sùla dheth

mar a' bhuille dheireannach

tha e a h-uile buille cho math leat

thoir buille air a' bhuille do

buin

a' buntainn ris a' chuspair

an rud nach buin dhut na buin dha

bhuin iad gu fial rinn

bhuin Iain còir-bhreith bho a mhac

bhuineadh e foighidinn Iòb

chan eil sin a' buntainn ris a' chùis

cò dha a bhuineas seo?

cuideigin a bhuineas dhan àite

is olc a bhuin e rithe

leig leam agus cha bhuin mi riut

buinneach

Èireannaich na buinnich!

bun

's e an dachaigh bun tabhartais

am bun na cloinne

bho bhun gu bàrr

bun agus bàrr na cùise

bun-os-cionn

cha dèan mi bun no bàrr dheth

chan eil bun no bàrr aige

chan eil fathann gun bhun

chan urrainn dhomh bun no bàrr a dhèanamh dheth

is e am bun a bha ann gun d'fhuair e cùl na còmhla

nàbaidh bun na h-ursainn

spìon às a bhun e

buntainn

a' buntainn ris a' chùis

buntanas

gun bhuntanas

bùrach

bùrach a dhèanamh de rud

dèan bùrach dheth

rinn e bùrach dheth

rinn iad bùrach dheth

tha a h-uile càil na bhùrach againn a-nis

tha an gnothach na bhùrach!

tha an seòmar seo na bhùrach!

tha an t-àite seo na bhùrach

tha e na bhùrach

tha mi ann am bùrach

bùrn

cho saor ris a' bhùrn

bùrt

bha iad a' feuchainn ri culaidh-bhùirt a dhèanamh dhìom

bùrt

culaidh-bhùirt

bus

bus ri bus

chaidh bus a chur na theine

cuir bus ort

na cuir bus mòr ort mu dheidhinn!

na ghabhadh am bus

butarrais

rinn e butarrais dheth

bùth

a' dol dhan bhùth

chaidh aig Iain air a dhol do na bùthan

tha na bùithtean ionadail faisg air làimh agad

cab

na biodh do chab air do ghualainn agad

cabadaich

bha sinn a' cabadaich air siud is air seo

sguiribh den chabadaich agaibh!

càbag

cha b' aithne dha clach seach càbag

cabar

dh'èirich a chabair air

mar luideag an ceann cabair

cabhag

air chabhag

ann an cabhag

bha cabhag mo bheatha orm

cabhag a dhèanamh

cuir cabhag air

dè a' chabhag a tha ort?

dè chabhag a th' ort?

dèan cabhag

dh'fhalbh e leis ann an cabhaig

nach ann ort a tha chabhag!

seach gun robh cabhag orm

tha cabhag mhòr air

tha cabhag mhòr orra

tha cabhag orm

tha mi mothachail gu bheil cabhag ort

càch

am fianais chàich

an crochadh air (càch-a-)chèile

cuide ri càch

ghabh iad ri càch-a-chèile

os cionn chàich

tha e a' toirt buannachd à aimhreit chàich

tha mi gad chreidsinn olc air mhath le càch e

tha thu fhèin mar chàch

uimhir ri càch

cadal

a bheil thu nad chadal?

a' tuiteam na do chadal

an cadal deilgneach

an cadal dhut?

bha cadal trom orm

bha i a' tuiteam na cadal

bha mi ann am fonn cadail

bidh mi a' dol a chadal aig aon uair deug air a' char as anmoiche

cadal math dhut!

cadal na maighich ort!

chan eil thu a' faighinn cadail gu leòr

dèan cadal

fhuair mi slaic mhath cadail

na chadal-suain

na do chadal-suain

rinn mi cadal a' mhaighich

rinn mi cadal na maighich

tha an cadal a' tighinn orra

tha an cadal-deilgneach orm

tha dà sheòmar-cadail anns an taigh agam

tha e mar a bhith a' bruidhinn ri each na chadal

tha e na chadal-suain

tha i na cadal-suain

tha iad nan cadal-suain

theirig a chadal

thuit i na cadal

cadalan

cadalan-tràghad

cagailt

an cois na cagailte

is e corra-chagailte a tha ann

seanchas an cois na cagailte

cagair

cagair an cluas cuideigin

cagar

cagar sa chluais dhut!

thuirt e e ann an cagar a chluinneas a h-uile duine

cagnadh

chùm e cagnadh rium

chùm sin cagnadh rium dreis

cumaidh sin cagnadh ribh

cumaidh sinn cagnadh ris

caidsear

na caidsearan a' tighinn air na srathairean

càil

a bheil càil a' cur dragh ort?

a h-uile càil chruthaichte

an d'rinn sibh càil sam bith snog a-raoir?

bha a h-uile càil a' dol gu math leinn

bidh e daonnan a' cur càil sam bith a chanas i ann an suarachas

càil an latha

càil às ùr?

càil-àbhachdais

cha chan mi càil mus can mi cus

cha d'rinn mi càil chruthaichte tron là air na làithean-saora agam

cha d'rinn sinn càil chruthaichte Dimàirt

cha do shaoil e càil dheth

cha ghabh e bhith na chàil is na bhrochan agad

cha leig sibh leas càil sam bith a thoirt a chreidsinn ormsa

cha mhòr gu bheil càil ann ach an t-anam

cha robh càil a dhùil agam ris

cha robh càil idir ann chun an seo!

cha toir càil caradh air

cha tuirt e càil mu dheidhinn

chan eil càil a dh'fhios agam

chan eil càil a dh'fhios aige

chan eil càil a' dol seachad air

chan eil càil agam mu dheidhinn

chan eil càil aige

chan eil càil chruthaichte a' cur air

chan eil càil chruthaichte ceàrr air

chan eil càil chruthaichte ceàrr ort

chan eil càil nas fheàrr fon ghrèin

chan eil càil ri cleith aice

chan eil càil ri fhaicinn

chan eil càil sam bith ceàrr air sin!

chan eil càil sam bith ceàrr ort

chan eil càil!

chan eil e a' tighinn ri càil

chan eil e a' tighinn ri mo chàil

chan eil fios càil nas fheàrr aige

chan fhaic e càil

chan robh càil chruthaichte ri fhaicinn

chuir an sgrìob faobhar air mo chàil

dèanadh tu càil no brochan dheth

far am bi càil bidh cothrom

fhuair i cead càil sam bith a dhèanamh

gheuraich e mo chàil

ma tha e a' tighinn ri do chàil

nach eil càil-àbhachdais sam bith agad?

ri càil na maidine

tha a h-uile càil a' dol air adhart glan fhèin

tha a h-uile càil a' dol mar bu chòir

tha a h-uile càil air a dhol a dhìth

tha a h-uile càil ann an rian

tha a h-uile càil bun-os-cionn agad

tha a h-uile càil na bhùrach againn a-nis

tha alt aige air a h-uile càil

tha i air brochan lom a dhèanamh den a h-uile càil

thàinig e ri mo chàil

thig ri do chàil

thug an naidheachd mo chàil airson bidhe bhuam

caileadh

chan e sreap a' chait chaothaich ris a' chaileadh chreagach a tha ann

caileag

cho mìn ri gruaidh caileige

caill

a bheil thu an dèidh do phurp a chall?

a chall a' bhàta a lorg saoireid

an impis mo chiall a chall

bhuannaich e barrachd na chaill e

cha b' fhada gus an cailleadh tu ùidh annam

cha mhòr nach do chaill mi mo chiall

chaill e a chiall

chaill e a chridhe

chaill e a mhisneach

chaill e a mhisneachd gu tur

chaill e cheann

chaill i a casan na dhèidh

chaill i a purp

chaill mi lorg oirre

chaill mi mo lùths a' gàireachdainn

chaill mi mo shlighe gu tur

chan eil a bheag ri chall agam

chaoin e gus an do chaill e a chlì

is e adhbhar caillte a tha ann

na caill do mhisneachd!

tha i ga call fhèin

tha thu air tòrr cuideim a chall bho chunnaic mi mu dheireadh thu

cailleab

mar chailleab-shìonain

cailleach

aisling caillich mar a dùrachd

caillteach

's fheàrr a bhith cinnteach na bhith caillteach

's fheàrr a bhith cinnteach na caillteach

caimean

a' sireadh caimein sa chonnlaich

caimean

caimean a shireadh anns a' chonnlaich

càin

an òinseach a' càineadh an amadain

chàin e mi gu mo bhrògan

càineadh

a' càineadh

chuir e a cuid càinidh an suarachas

dèan càineadh air

cainnt

gearradh-cainnte

gnàthas-cainnte

tha am facal mòr aige ach tha cainnt saor

tha cothrom cainnte aig a' bhalach ud

tha cothrom cainnte aige

tha e dìreach ann an cainnt

cainnt

cha ghabh cainnt cur air

càir

gus an càirear mi san ùir

càirdeach

a bheil thusa càirdeach do dh'Iain MacRath?

càirdeas

càirdeas Chonain ris na deamhain

càirdeas fad' às

càirdeil

's e boireannach càirdeil a tha innte

a' fàs càirdeil rinn

càirich

chaidh a chàradh bhon uair sin

chan eil dòigh agam gus a chàradh

gus an càrar mi san uaigh

cairt

ma chluicheas tu do chairtean mar is còir

taigh chairtean

cairteal

tha e cairteal an dèidh trì

tha e cairteal gu seachd

cais

bha cais oirre

cuir cais air

caisgeil

bha mi air adharcan caisgeil

caisteal

caisteal gun bhunait

cuin a thèid sinn a shealltainn air a' Chaisteal?

uidh air n-uidh a thogar an caisteal

càit

càit am bi thu a' fuireach ann an Èirinn?

càite

càite bheil thu a' dol?

càite bheil thu a' fuireach?

càite bheil thu ag obair?

càite fon ghrèin a bheil e?

càite?

tha fios aige càite bheil a mhathas

càite

càite bheil thu a' dol air na làithean-saora agad am-bliadhna?

caitheamh

a' caitheamh air falbh

caithris

ri caithris na h-oidhche

càl

cho gorm ri càl

dèan càl no brochan dheth

dèanadh tu càl no brochan dheth

cala

a' dèanamh air a' chala

call

's e call dha-rìribh a tha ann

's e call mòr a th' ann

's e call mòr airgid a tha ann

's e do chall fhèin a tha ann!

abair call!

cha mhòr an call e

is e call ùine a tha ann

nach mòr an call!

callaich

cuideigin a challachadh

callaid

cuir callaid mu thimcheall air

cam

cho cam ri iomair an amadain

cho cam ri t' uilinn

camhanaich

ri camhanaich na h-oidhche

campar

na cuireadh sin campar ort

can

abair gun...

air do mhionnan na can smid

air do mhionnan na can smid mu dheidhinn

bidh e daonnan a' cur càil sam bith a chanas i ann an suarachas

can a-rithist

can ann an sanas e

can gun...

can ri Ailean gu bheil mi a' cur meal-a-naidheachd air

can ri chlàr

can ris gun robh mi a' gabhail a naidheachd

can rithe gun robh mi a' gabhail a naidheachd

cha chan mi càil mus can mi cus

mar a chanar

mar gun canadh tu

mus canadh tu 'beannaich mi'

mus canadh tu deis-dè

na can an còrr!

na can dùrd

na can dùrd!

na can guth

na can guth a bharrachd

na can guth mu dheidhinn

na can guth mu dheidhinn!

na can guth rium mun deidhinn

na can guth!

na can rium nach tàinig e dhachaigh fhathast

na canar mu dheidhinn

ris an canar

tha i ag cantail gu bheil an dreuchd ùr aice a' còrdadh rithe gu mòr

canabhas

cha robh cùmhnadh air a' chanabhas

canach

cho geal ri canach an t-slèibhe

cànan

ag ionnsachadh a' chànain

ann an cànan na dùthcha

cànan ionnsachadh bho thùs

chuir an neach-teagaisg air shùilean dhuinn cho cudromach agus a tha cànan

dè na cànanan air a bheil thu eòlach?

dè na cànanan eile a tha agad?

nan robh mi fileanta sa chànan

tha duilgheadasan mòra agam le cànan na h-Èireann

tha i math air cànanan

caochail

chaochail e

thàinig brath thugainn gun do chaochail e

caochladh

's e a chaochladh fhèin a tha fìor

a chaochladh buileach

air a chaochladh

cha do dh'innis mi a chaochladh

mura cluinn thu a chaochladh

tha e a cheart cho coltach ri chaochladh

caochlaideach

's e duine caochlaideach a th' ann

caoidh

bidh i a' caoidh gun sgur

caoin

bhris e a-mach a' caoineadh

caoin

caoin air ascaoin

chaoin e gus an do chaill e a chlì

caoineadh

caoineadh cù Chaluim

caol

's caol a ruith sinn

air a' chois-chaoil

bha ruith chaol aige

cho caol ri bior

cho caol ri feàrsaid

cho caol ri stamh

cho caol ri taghan

cho caol ris a' chlobha

fhuair mi às gu math caol

is caol a ruith iad

is e ceann caol na gèinne a tha ann

tha e cho caol ri taghan

caomh

bu chaomh leam

cha chaomh leam idir e

is caomh leam an t-àite seo

caomhain

gun caomhain Dia thu

ma bhios mi air mo chaomhnadh

caora

chuir iad air ruaig nan caorach dhan dris mi

caora

is e an caora dhubh san treud a tha ann

na caoraich is na gobhair a thearbadh

ruaig nan caorach don dris

caorann

an caorann searbh

cho dearg ri caorann

caothach

chan e sreap a' chait chaothaich ris a' chaileadh chreagach a tha ann

ghabh e an caothach

ghabh e caothach

car

bhiodh e an-còmhnaidh a' dol an caraibh leam

bidh mi a' dol a chadal aig aon uair deug air a' char as anmoiche

car a chur ann an rudeigin

car a thoirt à cuideigin

car an aghaidh cuir

car beag 's a' chòir

car obrach

car-a'-mhuiltein

car-mu-chnoc

cha dhèanadh e car obrach dhomh

cha rachainn na ghaoith no na char

cha toir thu an car asam!

chaidh car a thoirt asam

chaidh e car air char

chaidh e car-a'-mhuiltein

chaidh iad an caraibh a chèile

chan eil mi ag iarraidh car a chur de ghnothaichean

chuir e car den chluais aice

chuir e car na cheann a dh'amharc air

cuir car air char

cuir car dhìot!

dol an caraibh

dol an caraibh cuideigin

na cuir car dhìot

na tha nad charaibh

nad charaibh

rinn mi car obrach

sa char mu dheireadh

tha car de bheachd agam mu dheidhinn

tha e a' gabhail car-mu-chnoc bhon cheist a dh'aon ghnothach

tha e car trom air an deoch

tha i car mall gus rudan a thogail

tha mi car cugallach air na casan an-diugh

tha na casan car cugallach fodham an-diugh

thoir car à

thoir car-mu-chnoc do

thug e an car asam

thug e car mu thom aiste

thug e car-mu-chnoc dhuinn

thug e mo char asam

càr

an urrainn dhut càr a dhràibheadh?

carach

tha e cho carach ris a' mhadadh-ruadh

carachadh

cha ghabh e carachadh

cha robh carachadh asam

caradh

cha toir càil caradh air

càraich

an gabh e càradh?

caraich

caraich thu fhèin!

cha do charaich e

na caraich!

caraid

's e caraid dhomh o chionn fhada a tha ann an Seumas

bidh mi a' dèanamh oidhirp coinneachadh ris na caraidean agam gu cunbhalach

caraid dlùth

nuair a thig e gu aon is gu dhà, 's e caraid dìleas a tha ann

tha e daonnan a' spioladh chàirdean

thàinig mo charaid air chuairt gu Baile Àtha Cliath Diciadain

caran

caran tràth

tha e caran diùid

tha mi caran aonaranach

càrn

togar càrn mòr de chlachan beaga

carrach

Is beag an rud a bheir fuil air ceann-carrach

carraig

cho daingeann ri carraig

carson

's ann aige fhèin a tha brath carson

carson a chiall?

carson a nì iad tailceas ort?

carson a tha an t-eagal ort?

carson a tha na h-irisean sin a' còrdadh riut?

carson a tha thu a' gul?

carson a tha thu a' spleuchdadh orm?

carson a tha thu ga iarraidh?

carson nach do chòrd an oidhche riut?

carson nach tèid thu dhachaigh?

carson?

cha thuig mi bho Dhia carson a rinn thu e

chan eil mi a' tuigsinn carson a rinn thu e

chan eil mi a' tuigsinn idir ann carson a rinn e e

cartadh

cartadh a' Chèitein

cas

nach tu tha air do chois tràth!

saltairt nan cas

seanchas an cois na cagailte

sgoch i a cas

tha a' chùis cas mu seach agad

tha cothrom mo choise agam a-rithist

tha e air a chois

tha e cas mu seach agad

tha e shuas air a chois a-rithist

tha iad air an cois

tha iad air an cois tràth

tha mi car cugallach air na casan an-diugh

tha na casan car cugallach fodham an-diugh

tha saorsa na coise aige

thàinig cas-bhacaig air

the cas a' falbh 's cas a' tighinn aige

thoir na casan leat!

thug e a chasan leis

thug e na casan leis

thug e na casan leis cho luath 's a bh' aige

thug iad na casan leotha

càs

is bochd an càs e

casadaich

bha mi a' casadaich gun sgur a-raoir

casaid

chuir a' chasaid doilgheas air Iain

rinn e casaid orm

tha casaid ga giùlan aige

casan

tha e a' crith air a chasan

thoir do chasan leat!

cat

's ann dha a rug an cat an cuilean

's e sreap a' chait chuthaich ris a' chaileadh chreagach a th' ann

an rud a bha sa chat, bidh e sa phiseig

chan e sreap a' chait chaothaich ris a' chaileadh chreagach a tha ann

cho lag ri cat

cho nàimhdeil ri cat is cù

is e cat piollach na luathadh a tha ann

is e tilgeil a' chait dhan t-sabhal a tha aice

leig thu an cat às a' phoca

na bi nad isean a' chait chrìonna!

nach ann ort a rug an cat an cuilean!

tha an cat na spleuchd air an rathad

tha fios aig cait a' bhaile air sin

thachair an cat ris air an starsnaich

càth

cho mìn ris a' chàthainn

anns a' chruinne-chè

cead

cead agam, cead agad

chaidh cead a thoirt dha tòiseachadh air an obair

fhuair i cead càil sam bith a dhèanamh

gan 'le do chead'

iarr cead air cuideigin

làmh fhada is cead a sìneadh

le cead cuideigin

le ur cead

le ur cead, chan eil mi a' dol leibh

le ur cead, chan eil mi a' dol leibh a thaobh sin

tha a chead aige!

ceàird

chan eil thu gun cheàird agad!

cèal

cha do dh'fhàg iad cùil no cèal gun chur thairis

ceala-deug

tha Seonag a' falbh le Pàdraig o chionn ceala-deug

thàinig e dhachaigh o chionn ceala-deug

ceala-deug

tha e air a bhith ann o chionn ceala-deug

cealgaireachd

dèan cealgaireachd air

ceangail

chaidh a cheangal cho cruinn ri mult

ceangailte

an tè a tha ceangailte rium

ceangal

an ceangal ri seo

bha e air a cheangal cho cruinn ri mult

ceann

tha e air a bhith ann o chionn ceala-deug

tha e air a bhith tinn o chionn fhada

tha e fada na cheann fhèin

tha e nam cheann sin a ràdh ris

tha i a' falbh le cuideigin o chionn trì bliadhna

tha i an ceann a cosnaidh air mhuinntearas

tha Màiri air a bhith a' fuireach ann an Èirinn o chionn bliadhna

tha mi a' faireachdainn gu math air mo shàrachadh o chionn ùine

tha mi a' fuireach an seo o chionn còig bliadhna

tha mo cheann na bhrochan

tha seachran na cheann

tha Seonag a' falbh le Pàdraig o chionn ceala-deug

tha sinn a' falbh còmhla o chionn fhada

tha thìd' againn ceann is casan a chur air rudan

thachair mi ris ann an Sligeachan o chionn ghoirid

thàinig e dhachaigh o chionn ceala-deug

thoir ceann air

thug e a cheann fodha

thug e ùine ach air a' cheann thall dh'fhàs mi eòlach air an dreuchd ùir

tog ceann

ceann

tha e air a bhith air falbh o chionn ùine

ceannach

bha ceannach a bheatha aige air

bha goirt an ceannach agam air

bidh ceannach a chrochaidh aige air

bidh ceannach agad air

bidh ceannach againn air

bidh ceannach mòr agad air

bidh daor an ceannach agad air na thuirt thu

bidh goirt an ceannach agad air

ceannachd

bidh ceannachd agad fhathast air

ceannaich

am bi thu a' ceannach mòran irisean?