Briathrachas airson gnothaichean OGE

Seo liostaichean de fhaclan bho Ruairidh MacAoidh - briathrachas a thathar a’ cur gu fuem aig OGE. ’S e drachan a th’annta agus dh’fhaodadh iad atharrachadh fhathast. ’S math fhaoide gun téid liostaichean nas ùire fhoillseachadh air an làraich-lìn aig OGE fhéin.

2009-09-01 CPD2