Bunadas: Cobhair

BUNADAS – Beatha Ùr don Stòr-fhaclan Co-dhàimheil Ceilteach- gearr-iomradh air pàipear dhan cho-labhairt Rannsachadh na Gàidhlig 2016

’S e goireas ùr a tha ann an Bunadas agus chan eil e deiseil fhathast. Tha e stéidhte air an Stòr-fhaclan Co-dhàimheil Ceilteach.

2016-03-06 CPD